بيمهٔ مسئوليت مدنى مالکان، مؤجران و مستأجران

اين قرارداد، خسارت‌ وارده به اشخاص ثالث را که در استخدام بيمه‌گذار عامل زيان نباشند (اعم از مالي، جرح بدنى و فوت که ناشى از مالکيت، استفاده، نگهدارى و تعمير ساختمان‌هاى محل اشتغال بيمه‌گذار، به‌شرح قرارداد، باشد) جبران مى‌کند. در بيمه‌نامه کليه خسارت‌هائى که ناشى از مسئوليت مدنى بيمه‌گذار در رابطه با مالکيت، استفاده و تعمير و نگهدارى باشد قيد مى‌شود. چهارنوع پوشش بيمه‌اى براى مالکان و مستأجران وجود دارد (که شامل خطرهاى ناشى از استفاده از آسانسور نيز است):


- بيمهٔ مسئوليت در مقابل جرح بدنى اشخاص ثالث

- بيمهٔ مسئوليت خسارت‌هاى مادى وارده به اشخاص ثالث

- بيمهٔ مسئوليت پرداخت هزينه‌هاى درماني

- بيمهٔ مسئوليت قراردادى از نوع خاص

بيمهٔ مسئوليت جرح بدنى

در اين بخش به‌موجب قرارداد، بيمه‌گر موافقت مى‌کند که به‌جاى بيمه‌گذار که قانوناً مسئول است کليهٔ هزينه‌هاى درمانى جرح بدني، بيمارى و غرامت فوت وارده به اشخاص ثالث را طبق مفاد قرارداد بپردازد. منشاءِ خسارت و زيان وارده بايد ناشى از مالکيت، استفاده، تعمير و نگهدارى بيمه‌گذار در زمان اعتبار قرارداد بيمه و بر اساس شرايط و مفاد قرارداد باشد. پوشش اين نوع بيمه، قابل تسرى به مسئوليت مدنى افراد دراستخدام بيمه‌گذار نيز است.

بيمهٔ مسئوليت مدنى خسارت‌هاى مادى وارده به اشخاص ثالث

اين قرارداد، خسارت و زيان مالى وارده به اموال اشخاص ثالث را (مانند محروميت از استفاده) که ناشى از مسئوليت قانونى بيمه‌گذار باشد جبران مى‌کند. شرايط و مفاد بيمه‌نامه همانند شرايط و مفاد بيمه‌نامهٔ مسئوليت جرح بدنى است. استثناآت اين بيمه‌نامه شامل خسارت وارده به ساختمان و محتويات آن (ناشى از نشت، سرريز شدن منبع انبساط و تانکر، سيستم تهويه، سيستم حرارت مرکزى يا سيستم آبفشان خودکار براى اطفاءِ حريق، ضايعات ناشى از برف و باران از طريق سقف آسيب‌ديده و معيوب و پنجره‌هاى باز و رعدوبرق) است.


اين قرارداد مختص ساختمان‌هاى تجارى نيست بلکه مجتمع‌هاى آپارتمانى و ساختمان‌هاى مسکونى را نيز شامل مى‌شود. دراين بيمه‌نامه، خسارت و زيان وارده به اشخاص ثالث که ناشى از ريزش ساختمان يا ديوار، لوله‌کشي، تابلوها و علائم تجارتي، پله‌ها و زيرگذرهاى تاريک بدون حافظ پارگى و نقص کف‌پوش و فرش و ساير موارد مشابه که ناشى از مسئوليت مدنى بيمه‌گذار باشد قابل جبران است.

بيمهٔ هزينه‌هاى درمانى

افزون بر پرداخت غرامت و هزينهٔ مصدوم حادثه و خسارت مادى وارده، بيمه‌گر هزينه‌هاى معقول و متعارفى را نيز که زيان‌ديده در طى يک‌سال از تاريخ وقوع حادثه متحمل مى‌شود (مانند هزينه‌هاى بسترى‌شدن در بيمارستان، عمل جراحي، دندانپزشکي، پروتز، آمبولانس و پرستارى که ناشى از مالکيت، استفاده و تعمير و نگهدارى از ساختمان‌هاى بيمه‌شده که بيمه‌گذار قانوناً مسئول آن باشد) مى‌پردازد.

بيمهٔ مسئوليت قراردادى از نوع خاص

مسئوليت‌هاى قراردادى از نوع خاص به‌شرح زير مى‌توانند داراى پوشش بيمه‌اى باشند:


- بيمهٔ مسئوليت‌هاى فرعى و جانبى

- بيمهٔ مسئوليت‌ عبور از خطوط آهن

- بيمهٔ مسئوليت وسايل شهردارى‌ها به‌هنگام اداءِ وظيفه


در کليهٔ موارد بالا، بيمه‌گر به‌جاى بيمه‌گذار مسئول حادثه، پرداخت کليهٔ خسارت‌ها و زيان وارده به اشخاص ثالث، اعم از جرح بدني، فوت و مالى را به‌عهده مى‌گيرد.

بيمهٔ مسئوليت امين

پوشش بيمه‌اى اين بيمه‌نامه، همانند پوشش بيمه‌نامهٔ متعارفى است که به مالکان، مؤجران و مستأجران ساختمان‌ها داده مى‌شود. اين قرارداد، خسارت و زيانى که ناشى از مسئوليت قانونى امانتدارى يا مؤسسه‌هائى که نوع فعاليت آنها ايجاب مى‌کند که اموالى به‌عنوان امانت در اختيار آنها قرار گيرد، جبران مى‌کند. نرخ بيمه بر اساس ارزش اموالى است که به امانت گذاشته شده است.

بيمهٔ مسئوليت فروشندگان ناشى از مسئوليت توليدکننده

تعهد بيمه‌گر عبارت است از جبران خسارت‌هائى که ناشى از غفلت و قصور توليدکننده باشد. فروشندگان و توزيع‌کنندگان کالاهاى توليدى اغلب در قرارداد خود با توليدکننده خواهان چنين پوشش بيمه‌اى هستند که خسارت‌هاى‌ وارده به اشخاص ثالث ناشى از تقصير بيمه‌گذار را بيمه‌گر جبران کند. معمولاً در قرارداد خريد شرطى گنجانده مى‌شود که به‌موجب آن توليدکننده مسئوليت زيان‌وارده به اشخاص ثالث ناشى از خريد و فروش در خصوص توليد را به‌عهده مى‌گيرد. اين مورد از استثناآت بيمهٔ مسئوليت کالا است.

بيمهٔ مسئوليت پس از تکميل طرح و توليد کالا

بيمهٔ مسئوليت مقاطعه‌کار يا توليدکننده پس از تکميل طرح و پايان مرحلهٔ توليد خاتمه مى‌يابد. پس از اين مرحله، هرگونه حادثهٔ منجر به خسارت از تعهد بيمه‌گر خارج است. البته مقاطعه‌کار پس از تکميل طرح و تحويل آن به کارفرما، همچنان مسئوليت خسارت ‌وارده ناشى از به‌کارگيرى مواد اوليهٔ معيوب يا قصور در اداءِ وظايف محوله را بر اساس استاندارد مورد نظر برعهده دارد. قبلاً بيمهٔ مسئوليت کالا و بيمهٔ مسئوليت پس از پايان مرحلهٔ توليد توأماً صادر مى‌شد ولى اخيراً دادگاه‌ها در صدور رأي، بين اين دو نوع مسئوليت تميز قايل شده‌اند. بدين‌سبب بيمه‌گران به ارائه پوشش جداگانه براى مسئوليت پس از پايان توليد و تکميل طرح اقدام کردند.

بيمهٔ مسئوليت حرفه‌اي

اين نوع بيمه‌نامه در ابتداء فقط جرح بدنى و فوت شاغلان و کارآموزان در زمينهٔ فعاليت حرفه‌اى بيمه‌گذار را که ناشى از اشتباه دراستفاده از ابزارآلات، نقص وسايل فنى اتاق عمل و غيره بود، دربر مى‌گرفت. اخيراً پوشش اين قرارداد به غرامت مالى بدون جرح بدنى نيز گسترش يافته است. در حالى‌که بيمه‌نامهٔ اوليه فقط پزشکان، جراحان، پرستاران و کارکنان بيمارستان، انترن‌ها و رزيدنت‌ها را شامل مى‌شد. در بيمه‌نامهٔ جديد، مسئوليت حسابداران وکيلان، بنگاه‌هاى معاملات املاک و نمايندگى‌هاى بيمهٔ کارشناسان و همچنين مسئولان کفن و دفن نيز تأمين بيمه‌اى دارد.