در بستن قرارداد يا عقد بيمه در بيمه‌هاى انفرادى مشکل‌ها و پيچيدگى‌هاى حقوقى کمتر است. براى نمونه، شخصى که علاقه‌مند به بيمهٔ عمر يا بيمهٔ حوادث يا بيمهٔ اشخاص باشد با راهنمائى نماينده يا دلال بيمه، فرم پيشنهاد بيمه را تکميل و امضاء مى‌کند و به بيمه‌گر مى‌دهد و شرکت بيمه با ارزيابى خطر، در صورت قبول بيمه، نرخ و شرايط لازم را تعيين و اعلام و ترتيب صدور بيمه‌نامه را فراهم مى‌کند. در اينجا بيمه‌گذار با آگاهى از شرايط بيمه، بيمه‌نامه را دريافت و حق بيمهٔ مربوط را مى‌پردازد. اما در بيمه‌هاى گروهى پيوند و رابطهٔ حقوقى ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار، که هميشه يک مؤسسه يا بنگاه است، برقرار مى‌شود و نرخ و شرايط بيمه ميان اين دو تعيين مى‌شود. بيمه‌شوندگان با نامزدان بيمه که طرف قرارداد نيستند با راهنمائى يا الزام بيمه‌گذار به قرارداد گروهى مى‌پيوندند.


گروهى، که در آن نام و ويژگى‌هاى او و استفاده‌کنندگان از بيمه نوشته مى‌شود، تقاضاى پيوستن به قرارداد گروهى را مى‌کنند. بدين‌ ترتيب، داوطلب بيمه يا بيمه‌شونده رضايت خود را اعلام مى‌کند (اعلام رضايت بيمه‌شده و اهليت او ضرورى و بايسته است). افزون بر اين، در بيمهٔ گروهى تمام اشخاصى که الزام به پيوستن به قرارداد و استفاده از مزاياى آن را ندارند ناگزير هستند که يک پرسشنامهٔ پزشکى کوتاه و فشرده را نيز تکميل کنند و اطلاعاتى دربارهٔ سن و سال و وضع مزاجى و تندرستى خود در اختيار بيمه‌گر قرار دهند. در حالى‌که در بيمه‌هاى گروهى، که پيوستن به آن صورت اختيارى است، تکميل يک پرسشنامهٔ پزشکى کامل ضرورى است. اين عمل براى جلوگيرى از پيوستن اشخاص بيمار (بيمارى وخيم) به قرارداد است.


مسئله و اشکال مهم در بيمه‌هاى گروهى، آگاه کردن بيمه‌شوندگان از شرايط و مزايا و استثناءهاى قرارداد بيمهٔ گروهى است. در واقع بيمه‌شده مى‌بايد از تعهد و حقوق خود آگاه شود. به همين دليل بنگاه يا سازمان بيمه‌گذار متعهد است که حقوق و تعهدهاى بيمه‌شدگان را به آگاهى فرد فرد آنان برساند. از آنجا که بيمهٔ گروهى قراردادى است که ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار (بنگاه، سازمان و...) بسته مى‌شود و بيمه‌شده شخص سومى است که سلامت و حيات او موضوع بيمه واقع مى‌شود در اين نوع قرارداد، ضوابط ”تعهد به سود ثالث“ به‌ويژه جلب رضايت کتبى بيمه‌شده و رعايت حقمندى و اجراء حقوق مدنى (اهليت قانونى) او ضرورى است.


افزون بر اين، در بيمهٔ گروهى تعهد بيمه‌گر در مورد محاسبه و پرداخت حق بيمه‌هاى موقت و اعلام تغييرهاى حاصل در تعداد بيمه‌شدگان (حذف و اضافه‌ها) محاسبه و پرداخت حق بيمهٔ قطعى در پايان سال قرارداد اهميت ويژه‌اى دارد.