۱. دفاتر مندرج در قانون تجارت


۲. دفاتر مندرج در آئين‌نامه نحوه تنظيم و تحرير دفاتر تجارتى که در تاريخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ به تصويب رسيده است و نکات و مسائل جديدى را که منطبق با اوضاع و احوال فعلى است از قبيل سيستم کامپيوترى و کارتى و دفاتر روزنامه متعدد مورد توجه قرار داده است.