هر اظهارنامه از تاريخ وصول ظرف ۱۵ روز از جهات ذيل مورد بررسى قرار مى‌گيرد


۱. از لحاظ شکل آن که مطابق قوانين و مقررات باشد و هرگاه نواقصى داشته باشد چنانچه تقاضا در ايران به‌ عمل آمده باشد تا دو ماه و در صورتى که تقاضاى ثبت وسيله کسانى که در خارج اقامت دارند شده باشد تا ۶ ماه مهلت رفع نقص داده مى‌شود.


۲. از جهت اينکه طبقه نوع کالا با طبقات مربوطه تطبيق نمايد و در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه به درخواست‌کننده ابلاغ مى‌شود تا نسبت به اصلاح نوع طبقه اقدام نمايد.


۳. در صورتى‌که مانعى براى ثبت علامت تجارتى وجود نداشته باشد، يک آگهى در روزنامه منتشر مى‌شود در آگهى مزبور خصوصيات کالا و مشخصات صاحب علامت قيد مى‌گردد.