منظور از بيرق پرچم مى‌باشد و پرچم کشور مظهر استقلال و حاکميت حکومت جمهورى اسلامى ايران است که بر سر در ادارات و سازمان‌هاى دولتى و اماکن ورزشى و آموزشى و به مناسبت‌هائى در ميادين عمومى و بالاى عرشهٔ کشتى‌هاى جمهورى اسلامى ايران در اهتزاز مى‌باشد و در جبهه‌هاى جنگ و دفاع از استقلال و تماميت ارضى مملکت بر دوش رزمندگان قرار مى‌گيرد.


و اصل هيجدهم قانون اساسى درباره مشخصات و ويژگى‌هاى آن چنين تصريح دارد: پرچم رسمى ايران به رنگ‌هاى سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهورى اسلامى و شعار الله اکبر است.


و نشانه افتخار و عظمت حکومت و کشور ايران مى‌باشد و مورد احترام قلبى همه ايرانيان قرار دارد به همين جهت وقتى در ميادين و اماکن ورزشى قهرمانان عزيز ما به‌طور گروهى يا فردى به مقام و رتبه اول نايل مى‌شوند با احترام خاصى پرچم کشور به اهتزاز در مى‌آيد و سرود کشور نواخته مى‌شود و در آن لحظات اشک شوق در چشمان هر فرد ايرانى جارى مى‌گردد و به چنين مراسم (برافراشتن پرچم و نواختن سرود) و چنين قهرمانى افتخار مى‌کنند به اين جهات چنين علامتى با اين خصوصيات به سرزمين و حکومت و ملت تعلق دارد و افراد مؤسسات نمى‌توانند از آن به‌عنوان علامت تجارتى و يا اجزاء علامت تجارتى استفاده نمايند.