پس از آنکه اموال به فروش رفت و بهاء آنها جمع‌آورى گرديد و اسامى طلبکاران مشخص شد. اداره تصفيه ليست حاصل از دارائى و تقسيم آن را بين بستانکاران تنظيم و ظرف مدت ده روز در اختيار طلبکاران قرار مى‌دهد و مراتب به اطلاع آنها مى‌رسد و خلاصه‌اى از مقدار مربوط به سهم هر کدام نيز ارسال مى‌شود و پس از انقضاء مدت مقرر، ادارهٔ مزبور مبادرت به پرداخت سهام هر يک از طلبکاران مى‌نمايد و طلبکارى که به حق خود مى‌رسد بايد سند مربوطه را به اداره تحويل دهد. و چنانچه قسمتى از طلب پرداخت گردد، موضوع در سند قيد مى‌شود. و چنانچه دارائى تاجر براى پرداخت همه ديون او کافى نباشد، به طلبکارانى که طلب آنها پرداخت نشده و يا به حساب نيامده‌اند سند عدم کفايت دارائى داده مى‌شود و بستانکار پس از ملائت تاجر ورشکسته مى‌تواند به موجب اين سند بقيه طلب خود را ادعا نمايد.