ورشکستگى شرکت‌هاى مختلط اعم از مختلط غيرسهامى و مختلط سهامى تابع شرايط و قواعد ورشکستگى شرکت‌هاى تضامنى مى‌باشد که به حکم دادگاه حسب مورد سازمان تصفيه يا مدير تصفيه نيز بايد اقدامات لازم را انجام دهد.