حمل و نقل دريائى از نظر شرکت‌هاى بزرگ حمل و نقل بين‌المللى و دولت‌ها و کشورهاى سواحل درياها نسبت به حمل و نقل هوائى و زمينى داراى مزايايى به‌شرح زير مى‌باشد.


۱. هزينه حمل و نقل از طريق راه‌هاى آبى ارزان‌تر از حمل و نقل از راه‌هاى خشکى و هوئيى مى‌باشد به اين جهت امروزه بيشتر صاحبان کالا و شرکت‌هاى تجارتى از اين روش استفاده مى‌نمايند.


۲. از جمله امتيازات ديگر ثابت بودن نرخ و کرايه باربرى دريائى است که به‌وسيله شرکت‌هاى بزرگ تعيين مى‌شود و کليه شرکت‌هاى حمل و نقل دريائى موظّف به رعايت نرخ مزبور هستند به جز کشتى‌هاى آزاد که در مواردى با توافق صاحب کشتى و مالک کالا نرخ حمل ار تعيين مى‌نمايند.


۳. امتياز ديگر اين روش اين است مقدار بارى که حمل مى‌شود نسبتاً زياد است به‌طورى که در يک حمل و نقل دريائى محموله‌هاى سنگين بين ۲۰۰،۰۰۰ الى ۵۰۰،۰۰۰ تن به بالا به‌سادگى جابه‌جا مى‌شود و از بندرى به بندر ديگر حمل و تحويل مى‌گردد.


۴. عامل چهارم در مورد حمل و نقل دريائى ايمنى و ضريب اطمينان اين روش است زيرا اگر استانداردهاى مربوط به حمل و نقل دريائى از نظر بسته‌بندى و عدل‌بندى و ... رعايت گردد و خريدار و فرستنده برابر مقررّات اينکوترمز در مورد بيمه کالا و ساير شرايط اقدام نمايند تقريباً حمل و نقل کالا بدون خطر و يا خطرات بسيار کمى انجام خواهد شد و به سلامت مال‌التجاره و کشتى و خدمه و غيره آسيب وارد نخواهد گرديد.


به اين جهت حمل و نقل دريائى از اهميت ويژه‌اى برخوردار است و براى شرکت‌هاى حمل و نقل مسير رفت و برگشت نيز تعيين گرديده است که به خطوط اصلى دريائى نيز مشهور مى‌باشند.