بيمه‌اى است که يک خطر يا يک شيئى را نزد چند شرکت جداگانه بيمه مى‌نمايند تا در موقع بروز حادثه از چند شرکت جهت رفع خسارت و يا جبران آن استفاده گردد که معمولاً براى جلوگيرى از سوءاستفاده اين نوع بيمه منع و يا محدود گرديده است مگر اينکه کليه بيمه‌گران به‌طور تضامنى خسارت وارده را جبران نموده و در حقيقت مشابه بيمه‌هاى مشترک عمل نمايند.