قرارداد در لغت به معانى، اتفاق دو يا چند تن در امري. پيمان. عهدنامه. قرارنامه. عهدنامه سياسي. پيمان سياسى به‌کار برده شده ا ست. (فرهنگ معين)


بنابراين هر توافقى که در زمينه امور تجارت و مشاغل تجارتى و کليه معاملات و يا عمليات تجارتى بين تجار و بازرگانان و صاحبان حرف و مشاغل تجارتى در محدوده قانون تجارت و قوانين مرتبط به آن منعقد مى‌گردد.


و در فارسى کنونى به معنى عقد به‌کار مى‌رود و در مفهوم لغوي، شامل عقود عهدى و تمليکى و مالى و غيرمالى و معوض و غيرمعوض است (ترمينولوژى حقوقى دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى)


اما در قانون تجارت تعريفى از آن به‌عمل نيامده ليکن ماده ۱۸۳ قانون مدنى عقد را چنين تعريف نموده است.


(عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر انجام امرى نمايند و مورد قبول آنها باشد)