اسناد جمع سند است و سند به نوشته‌اى گفته مى‌شود که اشخاص بتوانند به‌وسيله آنها از حقوق خود دفاع نموده و يا حقوق خود را ثابت نمايند مثل اينکه کسى از فروشگاه جنسى خريده باشد و بعد معلوم شود که آن جنس قبل از فروش سرقت گرديده است در چنين حالتى دارنده جنس مى‌تواند به‌وسيله نوشته‌اى که از فروشنده مبنى بر فروش جنس دريافت نموده است ثابت نمايد که عمل سرقت شيئى به او ارتباطى ندارد. و يا اينکه کسى مبلغى پول را براى ديگرى از طريق بانک حواله نموده باشد و پس از مدتى معلوم گردد که پول به حساب گيرنده واريز نگرديده و يا به او تسليم نشده است در چنين فرضى نيز فرستنده وجه به‌وسيله رسيدى که از بانک دريافت نموده مى‌تواند علت عدم ارسال وجه را از بانک بخواهد در اين حالت بانک مسؤول پاسخ‌گوئى براى عدم ارسال وجه مى‌باشد.


که سند در قانون مدنى چنين تعريف گرديده است.


مادّهٔ ۱۲۸۴ (سند عبارت است از هر نوشته‌اى که در مقام دعوى يا دفاع قابل استفاده باشد.)


بنابراين هر نوشته‌اى که براى شخص متضمن حقى باشد سند محسوب مى‌شود و در مراجع ادارى و قضائى و در بين مردم معتبر مى‌باشد.