شرکت سهامى عام مى‌تواند براى بسط و توسعه امور تجارتى خود، به دو صورت استقراض نمايد:

استقراض به‌طور عادى

بدين ترتيب است که مبلغى به‌عنوان وام از بانک‌ها و اشخاص براى مدت معينى گرفته مى‌شود زيرا گرفتن وام يا دادن وام براى شرکت منعى ندارد. همان‌طورى که در بين مردم عادى و معمولى گرفتن استقراض وجه يا مالى معمول و متداول مى‌باشد و اين قبيل استقراض تشريفات چندانى ندارد و براى تحقق آن توافق وام‌گيرنده و وام‌دهنده کافى مى‌باشد ولى در استقراض به‌وسيله اوراق قرضه برابر قانون تجارت يک سلسله اقداماتى لازم است.

استقراض از طریق اوراق قرضه

اوراق قرضه فقط برای شرکتهای سهامی عام تجویز شده و شرکتهای سهامی خاص نمی توانند اوراق قرضه منتشر نمایند و در خصوص ورقه قرضه ماده 52 قانون تجارت چنین می گوید:


"ورقه قرضه ورقه مورد معامله ایست که معرف مبلغ وام است و با بهره معین که تمامی و یا اجزاء آن در موعد یا زمانهای معینی باید مسترد گردد برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود." بنابراین قرضه بمنزله سند طرف شرکت می باشد و کسانی که آنرا دارا می باشند حق هیچگونه دخالت در امور شرکت را ندارند بلکه طلبکار شرکت محسوب می شوند و انتشار آن موقعی صورت می گیرد که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت پرداخت شده و مدت 2 سال از تاریخ اتمام ثبت گذشته و در اساسنامه شرکت پیش بینی گردیده و یا اینکه مجمع عمومی آن را تصویب نموده باشد.


و برای انتشار اوراق قرضه باید چگونگی فروش و انتشار آن همراه با طرح اعلامیه به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد تا از آن طریق در روزنامه رسمی درج شود. اوراق قرضه باید بوسیله اشخاصی که حق امضاء دارند امضاء شوند و شامل نکات زیر باشند:


۱- نام شرکت


۲- موضوع شرکت


۳- شماره تاریخ ثبت شرکت


۴- مرکز اصلی شرکت


۵- مدت شرکت


۶- مبلع سرمایه شرکت و تصریح به اینکه کل آن پرداخت گردیده است.


۷- چگونگی و شرایط بازپرداخت قرضه


۸- تضمینهائی که احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.


۹- چنانچه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام باشد شرایط و نحوه تعویض و مهلت آن قید گردد.