اين مجمع در مواردى که وضعيت خاصى ايجاب نمايد که صاحبان سهام تصميم به‌خصوصى اتخاذ نمايند و آن وضعيت خارج از جريانات عادى معمولى باشد تشکيل مى‌شود مانند اينکه بخواهند تغييراتى در اساسنامه شرکت داده و يا سرمايه آن را کاهش يا افزايش دهند و يا قبل از رسيدن موعد بخواهند شرکت را منحل نمايند. در مجمع عمومى فوق‌العاده دارندگان بيش از نصف سهامى که حق رأى دارند بايد حاضر شوند چنانچه در اولين دعوت تعداد سهامداران به حد نصاب لازم نرسيد براى مرتبه دوم از آنها دعوت مى‌شود و جلسه با حضور يک‌ سوم صاحبان سهام رسميت خواهد يافت مشروط بر اينکه در دعوت‌نامه دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد و تصميمات مجمع عمومى فوق‌العاده با اکثريت دو سوم آراء حاضرين در جلسه رسمى معتبر خواهد بود.بنابراين مهمترين وظايف مجمع عمومى فوق‌العاده را به‌‌شرح زير مى‌توان برشمرد:


۱. اين مجمع به پيشنهاد هيئت مديره تشکيل مى‌شود و پس از استماع گزارش بازرس يا بازرسان در مورد افزايش سرمايه شرکت تصميم‌گيرى مى‌نمايد.


۲. شرايط مربوط به چگونگى فروش سهام جديد و اخذ قيمت را تعيين مى‌نمايد و يا اينکه اختيار تعيين آن را به هيئت مديره واگذار مى‌کند.


۳. پيشنهاد هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه شرکت بايد قابل توجيه باشد و لزوم و ضرورت افزايش آن در گزارش مربوط به امور شرکت از ابتداى سال تا موقع تشکيل مجمع مزبور قيد گردد.


۴. هر گاه مجمع عمومى عادى نسبت به حساب‌هاى مالى سال مالى گذشته تصميمى نگرفته باشد. گزارش آن به‌وسيله هيئت مديره و بازرسان به مجمع عمومى فوق‌العاده داده شود.


۵. هرگاه دلائل کافى مبنى بر افزايش سرمايه وجود داشته باشد مجمع مزبور مى‌تواند به هيئت مديره اجازه دهد که ظرف مدت معينى که حداکثر آن ۵ سال است، سرمايه شرکت را تا ميزان مبلغ معينى به يکى از طرقى که در قانون مقرر گرديده است افزايش دهد.


۶. در صورتى‌که سرمايه شرکت افزايش يابد، هيئت مديره مکلف است حداکثر تا مدت يک ماه، ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوطه به افزايش سرمايه ثبت شده، چگونگى را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نمايد تا ضمن ثبت در سوابق به اطلاع عموم برسد.


۷. توضيح اين نکته لازم است تا زمانى که تمام سرمايه قبلى شرکت (سرمايه تعهد شده) پرداخت نشده باشد. افزايش سرمايه شرکت تحت هيچ‌ عنوانى مجاز نخواهد بود.


۸. مجمع عمومى فوق‌العاده مى‌تواند با توجه به گزارش هيئت مديره و بازرسان شرکت حق تقدم به صاحبان سهام قبلى را در مورد پذيره‌نويسى تمام يا قسمتى از سهام جديد از آنان سلب نمايد البته گزارش مسؤولين مزبور در مورد سلب حق تقدم صاحبان سهام قديم بايد قابل توجيه باشد.


۹. در مورد بند فوق يعنى سلب حق تقدم صاحبان سهام، معرفى شخص يا اشخاصى که سهام جديد به آنها تخصيص داده شده است از لحاظ تعداد و قيمت و عواملى که در تعيين محاسبه قيمت‌گذارى در نظر گرفته شده است بايد در گزارش هيئت مديره تصريح شده باشد و مورد تائيد بازرسان نيز قرار گرفته باشد.


۱۰. جريان افزايش سرمايه شرکت پس از تصويب مجمع مذکور بايد به‌وسيله روزنامه‌هاى کثيرالانتشار به اطلاع عموم برسد.