شرکتى است که سرمايه آن به سهام تقسيم شده باشد و هر شريک به همان ميزان اوراق سهامى که خريدارى نموده در شرکت سهيم و شريک مى‌باشد و از لحاظ مسؤوليت نيز بايد گفت حدود مسؤوليت هر شريک به همان مقدار و ميزان مشارکت او مى‌باشد و زائد بر آن مسؤوليتى متوجه وى نيست و به بيان ساده‌تر مسؤوليت شرکاء محدود به همان ميزان مبلغ اسمى سهام آنها مى‌باشد و منظور از مبلغ اسمى مبلغى است که در ورقه قيد گرديده است که ممکن است هزار ريال و يا بيشتر باشد و در مقابل مبلغ اسمى مبلغ رسمى قرار دارد و مبلغ رسمى ارزش روز هر سهم خريدارى شده مى‌باشد که معمولاً از ارزش اسمى بيشتر است هرچند که در مواردى امکان اينکه ارزش آن از مبلغ اسمى کمتر باشد هم وجود دارد. اما برابر ماده ۲۹ قانون تجارت حداکثر مبلغ اسمى هر سهم ده هزار ريال تعيين گرديده است.