براى نظارت بر امر تعاونى و حسن جريان امور بازرس يا بازرسانى به‌وسيله مجمع عمومى عادى براى مدت دو سال انتخاب مى‌گردد و انتخاب دوباره آنها منعى ندارد.


در صورتى‌که يک يا چند نفر از بازرسان فوت نموده يا استعفاء نمايند و يا ممنوعيت قانونى داشته باشند هيئت مديره مکلف است که ظرف مدت ده روز بازرس يا بازرسان جديد را انتخاب نمايد. حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصويب مجمع عمومى تعيين و پرداخت مى‌شود.

وظايف بازرسان

وظايف بازرس يا بازرسان تعاونى به‌شرح زير است:


۱. نظارت مستمر بر نحوه اداره امور تعاونى و عمليات و معاملات انجام شده و انطباق با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاى مربوطه


۲. رسيدگى به حساب‌ها، دفاتر اسناد صورت‌هاى مالى از قبيل ترازنامه و حساب‌هاى عملکرد و سود و زيان بودجه پيشنهادى و گزارشات هيئت مديره براى مجمع عمومي


۳. رسيدگى به شکايات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومى و مراجع ذيربط


۴. تذکر کتبى تخلفات موجود در نحوه اداره تعاونى به هيئت مديره و مديرعامل و تقاضاى رفع نقص


۵. در صورتى‌‌که بازرس يا بازرسان متوجه شوند که هيئت مديره يا مديرعامل مرتکب تخلفاتى شده‌اند و به تذکرات آنها توجهى ندارند بايد مراتب را به مجمع عمومى گزارش نمايند. لازم به ذکر است که بازرس يا بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاونى را نداشته ولى مى‌توانند بدون حق رأى در جلسات هيئت مديره شرکت نموده و نظرات خود را در امور تعاونى اعلام نمايند