به‌طورکلى و برابر اين قانون تعاونى‌ها به دو گروه تقسيم گرديده‌اند که هر گروه داراى رشته‌هاى مختلفى مى‌باشند.


- تعاونى‌هاى توزيع

در حقيقت، نياز مشاغل توليدى و يا مصرف‌کنندگان اعضاء خود را با توجه به مصالح عمومي، جهت کاهش هزينه‌ها و قيمت‌ها تأمين مى‌نمايند.


- تعاونى‌هاى توليد

که شامل رشته‌هاى زير مى‌باشد:


۱. رشته کشاورزى


۲. رشته دامدارى


۳. رشته دامپرورى


۴. پرورش و صيد ماهى


۵. شيلات


۶. صنعت


۷. معدن و غيره