روش‌هاى ادارى و حسابدارى مؤسسات مختلف در مورد دريافت وجوه با توجه به حجم و تنوع دريافتى‌ها فرق مى‌کند. در مؤسساتى که وجوه دريافتى هر روز از اقلام متعددى تشکيل مى‌گردد، روش‌هاى ادارى و حسابدارى منظم‌تر و دقيق‌تر از روش‌هاى مؤسساتى است که وجوه دريافتى معدود و پراکنده‌اى دارند. نوع دريافتى‌ها نيز در چگونگى روش‌ها بسيار مؤثر است. مثلاً روش‌هاى کنترل در سازمان‌هائى مانند فروشگاه‌هاى بزرگ که داراى دريافتى‌هاى نقدى بسيار متعدد و متشکل از اقلام خود ولى به مبلغ کل روزانه بسيار قابل‌توجهى مى‌باشند، با روش‌هاى کنترل در سازمان‌هاى ديگرى که دريافتى وجه نقد نداشته و دريافتى‌هاى آنها از چک و سفته تشکيل مى‌شود تفاوت‌هاى عمده‌اى خواهد داشت. مى‌توان گفت روش‌هاى کنترل داخلى هر دستگاه از لحاظ دريافت وجوه مى‌بايست طورى طرح‌ريزى شود که هدف‌هاى کلى زير را برآورده سازد:


ـ وجوه دريافتى بايد هر چه زودتر تحت کنترل حسابدارى درآيد. براى مثال در صورتى‌که ضمن نامه‌هاى دريافتى چک و سفته نيز دريافت مى‌شود، اين‌گونه اوراق بهاءدار بايد در همان موقع بازکردن پست کنترل شده و در دفترى ثبت شوند ولو آنکه دفتر مذکور فقط جنبهٔ يادداشت داشته باشد. در مواقعى که وجه نقد دريافت مى‌شود وجوه دريافتى بايد هم‌زمان با دريافت يا هرچه زودتر پس از آن، در سيستم و يا لااقل نوعى دفتر يادداشت به ثبت برسد.


ـ به‌جز در مواردى‌که صدور رسيد عرف نيست، متصدى دريافت وجوه مى‌بايست در مقابل هر دريافت وجهى رسيد صادر نمايد. مشتريان بايد تشويق يا مجبور شوند که در مقابل وجوه پرداختى خود، رسيد مطالبه کنند. صدور رسيد دريافت وجه در صورتى‌که رسيدهاى صادره داراى شماره رديف بوده و تحت کنترل باشد هدف فوق را نيز برآورده خواهد ساخت، چه با صدور رسيد و کنترل رسيدها عملاً وجوه نقد دريافتى به فاصلهٔ کوتاهى تحت کنترل حسابدارى درمى‌آيد. بديهى است براى تکميل کنترل لازم است که دفتر مربوط به دريافت وجوه، توسط شخصى مستقل از صادر کنندگان رسيدهاى مذکور (که ممکن است صندوق‌دار يا مأمورين وصول مطالبات باشند) به‌طور مرتب کنترل شود تا بتوان مطمئن بود که کليهٔ رسيدهاى صادره به ثبت مى‌رسد.


ـ وجوه دريافتى بايد در محلى مناسب و نزد شخصى مسؤول و امين نگهدارى شود و با وجوه مربوط به پرداخت‌هاى جارى مخلوط نگردد. وجوه دريافتى هرگز نبايد به مصرف پرداخت‌هاى جارى برسد مگر آنکه عمليات صندوق در فواصل کوتاهى تحت کنترل دقيق درآيد.


ـ وجوه دريافتى هر روز بايد عيناً به حساب بانکى دستگاه واريز شود. در اولين فرصت وجوه مربوطه را به صندوق‌دار تحويل داده و يا اگر دور از محل مؤسسه باشند آن را به حساب بانکى دستگاه حواله نمايند. واريز روزانهٔ وجوه دريافتى به حساب بانکى دستگاه بايد هر روز توسط مقام ارشدى کنترل شود.


ـ صندوق‌دار و هم‌چنين کارمندان زير نظر وي، نبايد در امر تنظيم يا تصويب مدارکى که به‌موجب آن وجه دريافت مى‌شود (مانند فاکتور فروش) و يا در ثبت و نگهدارى دفاتر کل و معين بدهکاران هيچ‌گونه دخالتى داشته باشند. همين امر در مورد هر شخصى يا اشخاص ديگرى نيز که به امر وصول وجوه از مشتريان مى‌پردازند مصداق دارد.