کار رسيدگى بايد به‌نحو شايسته‌اى از پيش برنامه‌ريزى شود و دستياران حسابرس بايد به‌نحو شايسته سرپرستى شوند.


سيستم کنترل داخلى موجود بايد به‌نحو شايسته مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و تصميماتى که در خصوص محدود نمودن آزمايش‌هاى حسابرسى به اتکاء کنترل داخلى اخذ مى‌شود، بايستى بر اساس اين بررسى و ارزيابى اخذ گردد.


عقيدهٔ حرفه‌اى که نسبت به‌صورت‌هاى مالى مورد رسيدگى اظهار مى‌شود، بايد برپايه و اساس مدارک مثبته کافى و قابل قبولى باشد که به مقدار بسنده از طريق بازرسي، مشاهدهٔ عيني، پرس و جو و اخذ تائيديه به‌دست آمده است.