اگرچه ثبات روش يکى از اصول و موازين پذيرفته شده و متداول حسابدارى است که بايد در تهيه و ارائهٔ صورت‌هاى مالى مراعات گردد، ليکن اين استاندارد به‌طور مشخص و مؤکّد از حسابرسان مى‌خواهد که پيروى از اين اصل را در گزارش خود قيد نمايند تا چنان‌چه هرگونه تخطّى از اين لحاظ وجود داشته باشد، موضوع آشکار گردد. مشکل از اينجا ناشى مى‌شود که در بسيارى از موارد روش‌هاى متفاوتى براى رعايت اصول ثابت حسابدارى وجود دارد و دستگاه به همان دليل که بايد در انتخاب روش‌هاى گوناگون حسابدارى بسته به نوع کار خود آزاد باشد، هم‌چنين بايد بتواند در صورت ضرورت، روش اتخاذ شده را ترک و روش ديگرى اتّخاذ نمايد.