وقتى که حسابرس نخستين بار براى رسيدگى به امور يک دستگاه و يا صورت‌هاى مالى به‌خصوصى دعوت مى‌شود، قبل از پذيرش کار بايد تحقيق نمايد که آيا دستگاه مورد بحث قبلاً از خدمات حسابرس يا مؤسسه حسابرسى به‌خصوصى استفاده مى‌نموده است يا خير. به‌خصوص در صورتى‌که حسابرسى مربوط به مؤسسه‌اى باشد که مکلف به حسابرسى سالانه عمليات و صورت‌هاى مالى نهائى خود مى‌باشد، حسابرس بايد مقدمتاً تحقيق و بررسى نمايد که علت يا علل تغيير حسابرس قبلى مؤسسه چه بوده است. در صورتى‌که صورت‌هاى مالى قبلاً مورد رسيدگى قرار گرفته و يا مؤسسه موردنظر در سال‌هاى قبل، از وجود حسابرس يا مؤسسه حسابرسى ديگرى استفاده مى‌نموده است، پذيرش مأموريت حسابرسى براى حسابرس جديد مى‌بايست منوط به اين امر باشد که تغيير حسابرس قبلى به علل سوء و يا به‌طور کلى علل حرفه‌اى نبوده باشد. در اين مورد از لحاظ آئين رفتار حرفه‌اى لازم است حسابرس نظر سلف خود را به‌طور مستقيم و کتبى بخواهد تا در صورتى‌که عزل وى به علل حرفه‌اى بوده است از پذيرش کار خوددارى نمايد.


در کشور ما بر خلاف بسيارى از کشورهاى ديگر، بعضى از شرکت‌ها و مؤسسات رسم دارند که قبل از تعيين حسابرس، نخست از چند مؤسسه راجع به ميزان احتمالى حقّ‌الزحمه استفسار مى‌کنند. اين عمل از لحاظ حرفه‌اى البته نادرست مى‌باشد و هم از نظر مؤسسه مورد رسيدگى و هم از لحاظ حرفه حسابدارى و حسابرسى مستقل داراى زبان‌هاى نهفته و آشکارى است که ايجاب مى‌نمايد از اين روش اجتناب شود. ليکن به هر حال در رابطه با بحث فوق بايد دانست که در چنين حالات، حسابرس بايد قبل از وارد شدن به مذاکره با صاحبکار احتمالى خود، و بنابراين قبل از ارائه برآورد حقّ‌الزحمه، اقدام فوق‌‌الذکر را به‌عمل آورد.


به هر حال پس از پذيرفتن و پيش از شروع به کار حسابرسى نخستين، حسابرس بايد نکات زير را مورد توجه قرار دهد.


ـ آيا رسيدگى موردنظر به موجب قانون يا مقررات قانونى خاصى صورت مى‌گيرد و يا اينکه بستگى به قرارداد و دستور مخصوص بين حسابرس و مؤسسهٔ مورد رسيدگى دارد. در هر حال مقررات قانونى مربوطه، و هم‌چنين قرارداد يا دستورهاى موردنظر، بايد به دقت بررسى شده و حدود رسيدگى و وظايف حسابرس قبل از شروع به‌کار مشخص گردد.


ـ شرکت‌نامه، اساس‌نامه، مقررات و آئين‌نامه‌هاى قانونى و داخلى و هم‌چنين قراردادهاى جارى مهم بايد به دقت مطالعه شده و نکات مهم آنها که به موضوع حسابرسى ارتباط پيدا مى‌کند به‌صورت يادداشت استخراج گردد.


ـ تشکيلات عملياتى و ادارى مؤسسه به‌خصوص در بخش مالى و حسابدارى و هم‌چنين روابط سازمانى پايوران مؤسسه در سطح بالا بايد مورد مطالعه قرار گرفته و در صورت امکان نمودارى از تشکيلات مؤسسه در بخش‌هاى مربوطه، در پروندهٔ دائمى حسابرس درج گردد.


ـ صورت جامعى از کليهٔ دفاتر مؤسسه اعم از قانونى و يا آمارى (و اصلى و فرعي) مى‌بايست دريافت و در موارد مقتضى محل نگاهدارى هر يک از دفاتر و اسامى متصديان آنها يادداشت گردد.


ـ ماهيت عمليات مؤسسه و مسايل فنى مربوط به آن (تا آنجا که به موضوع حسابرسى ارتباط پيدا مى‌کند) بايد مورد بررسى قرار گرفته و يادداشت‌هائى در اين باره تهيه و ضميمهٔ پرونده گردد. در مورد مؤسسات توليدى و صنعتي، حسابرس بايد حتّى‌المقدور با کمک و راهنمائى يکى از پايوران ارشد دستگاه، از قسمت‌هاى مختلف آن بازديد نمايد تا از شرايط واقعى کار، آگاهى حاصل نموده و رسيدگى‌هاى خود را با احاطهٔ بيشترى به عمليات مؤسسه انجام دهد.


ـ سيستم کنترل داخلى مؤسسه در بخش‌هاى گوناگون عمليات آن بايد مورد بررسى دقيق قرار گرفته و مناسب بودن و کافى بودن و مؤثر بودن کنترل‌هاى داخلى در هر بخش معين گردد و به‌خصوص نقاط ضعفى که به‌نظر حسابرس مى‌رسد و اثرات احتمالى آنها معلوم گردد.


ـ با توجه به اطلاعات کسب شده، مى‌بايست برنامهٔ حسابرسى مناسبى براى رسيدگى‌هاى لازم تدوين گردد، به‌طورى که جزئيات کارهائى که بايد توسط حسابرس يا کارمندان حسابرسى انجام گردد معلوم باشد. در صورتى‌که حسابرس از برنامه‌هاى استانداردى استفاده مى‌نمايد، لازم است که برنامه‌هاى موردنظر با توجه به خصوصيات مؤسسه، مورد بررسى دقيق قرار گرفته و ضمن منظور نمودن اقدامات ويژه‌اى که در شرايط کار لازم به‌نظر مى‌رسد، قسمت‌هاى نامربوط از برنامهٔ کار حذف شود.