منظور از اصطلاح حرفه‌اى ”حدود رسيدگي“ وسعت و گستردگى دامنهٔ رسيدگى‌هاى حسابرس است و اين‌که کدام قسمت از عمليات مالى و حسابدارى و به‌طور کلى دادوستدهاى مؤسسه مورد رسيدگى و تا چه ميزان مورد بررسى حسابرس قرار گيرد. دامنهٔ رسيدگى حسابرس ممکن است بسته به‌نظر صاحبکار نسبتاً محدود بوده (مثل آن‌که موضوع حسابرسى فقط رسيدگى به رقم فروش سال و يا مثلاً تيراژ يک روزنامه باشد) و يا آنکه بر عکس ممکن است شامل کليهٔ عمليات مالى و حسابدارى مؤسسه و اظهارنظر کلى نسبت به ترازنامه و صورت‌حساب سود و زيان آن گردد. به همين علت در مقدمهٔ انجام هر حسابرسى لازم است حدود رسيدگى موردنظر، هم براى حسابرس و هم براى صاحبکار به وضوح معلوم و مشخص باشد، چه در غير اين‌صورت ممکن است حسابرس در نتيجهٔ غفلت از رسيدگى به کليهٔ امورى که به استنباط صاحبکار رسيدگى به آنها به وى واگذار شده است مورد موأخذه يا تعقيب قرار گرفته و يا بر عکس با انجام کارهائى که اساساً خارج از محدوده مأموريت او است باعث اتلاف وقت گردد.


در حسابرسى‌هائى که تحت مقررات يکى از قوانين به‌صورت تکليفى يا اختيارى انجام مى‌گيرد، حدود رسيدگى بستگى زيادى به موارد مصرح در متن قانون يا آئين‌نامه‌هاى قانونى مربوطه دارد، ليکن بديهى است حسابرس بايد علاوه بر اين موارد رسيدگى‌هاى ديگرى را نيز که در عرف حرفهٔ حسابرسى براى نتيجه‌گيرى صحيح لازم باشد، انجام دهد. در اين نوع حسابرسى‌ها صاحبکار نمى‌تواند از حدود رسيدگى مصرح در قانون چيزى بکاهد، ليکن مکن است با توافق بين صاحبکار و حسابرس، موارد يا نکاتى به حدود تعيين شده اضافه گردد که در اين‌صورت حدود وظايف حسابرس در موارد اضافى تابع قرارداد منعقده بين طرفين خواهد بود. در حسابرسى‌هاى اختيارى ديگر، يعنى مواردى که رسيدگى از مقررات قانونى ويژه‌اى تبعيت نمى‌کند، حدود رسيدگى بستگى کامل به توافق طرفين دارد و مسؤوليت حسابرس نيز در حدود وظايف محوّله به وى خواهد بود. بديهى است به منظور جلوگيرى از هرگونه سوءتفاهم بعدي، بهتر است حدود رسيدگى مورد توافق به‌صورت کتبى بوده و يا آن‌که به‌صورت قرارداد به امضاء طرفين برسد. هم‌چنين لازم است هرگونه توافق بعدى در مورد گسترش حدود رسدگى يا محدود نمودن آن نيز به‌صورت قرارداد متممّ يا مکاتبات رسمى فيمابين باشد تا از هرگونه سوءتفاهم بعدى که احتمالاً منجر به اقامه دعوى بر عليه حسابرس گردد جلوگيرى شود.


حدود رسيدگى از نقطه‌نظر خواننده گزارش حسابرس و صورت‌هاى مالى مربوطه نيز حائز نهايت اهميت است. اگر بنا باشد که خواننده صورت‌هاى مالي، به استناد گزارش حسابرس اعداد و ارقام و مصاديق مندرج در آنها را رسيدگى شده و بنابراين صحيح فرض نمايد، کافى نيست که فقط جنبه‌هائى از صورت‌هاى مالى مذکور و يا دستگاه که صورت‌هاى مالى مربوطه به آن است مورد رسيدگى حسابرس قرار گرفته باشد. براى آنکه اعتماد و اطمينان کسانى که از صورت‌هاى مالى استفاده مى‌کنند جلب شود، لازم است همهٔ جنبه‌هاى مربوطه مورد رسيدگى قرار گرفته و عقيدهٔ حرفه‌اى که حسابرس نهايتاً ابراز مى‌دارد شامل همهٔ جنبه‌هاى صورت‌هاى مالى باشد. اگر وضع واقعى غير از اين مى‌باشد، براى خواننده حائز نهايت اهميّت است که حسابرس محدود بودن دامنهٔ رسيدگى را آشکار سازد تا آنکه خواننده صورت‌هاى مالى به روشنى‌ بداند که در خصوص چه جنبه‌هائى مى‌تواند به گزارش حسابرس استناد نمايد و در چه مواردى نمايد چنين استناد را بنمايد.


به علاوه خوانندگان صورت‌هاى مالى لزوماً در مسائل مالى و حسابدارى و تجزيه و تحليل صورت‌هاى مالى و حسابرسى مستقل حرفه‌اى و مسائلى از اين قبيل کارشناس نيستند که بتوانند نسبت به حدود رسيدگى حسابرس از نقطه‌نظر تأثيرى که روى اظهارنظر حرفه‌اى وى مى‌گذارد قضاوت کنند. بنابراين براى آنها مهم است که حدود رسيدگى حسابرس طبق يک استانداردهاى شناخته شده از طرف اهل فن به منظور رسيدن و دستيابى به آن ”عقيده حرفه‌اي“ که حسابرس اظهار مى‌نمايد کافى باشد. روى اين ملاحظات است که روشن ساختن حدود رسيدگى در گزارش حسابرس و رابطهٔ آن با استانداردهاى پذيرفته شده و متداول حسابرسى کاملاً ضرورى و از مهمات است و به‌طورى که در بحث بعدى دربارهٔ فرم متداول گزارش حسابرسان خواهيم ديد، کيفيّت و حدود رسيدگى‌هاى حسابرس در صدر گزارش حسابرسى ارائه مى‌گردد.