اثبات ارزش

تعدادى از قيمت‌هاى به‌کار رفته در ارزيابى موجودى‌هاى جنسى را با مراجعه به فاکتورهاى خريد، مدارک هزينه‌يابى يا مدارک ديگر رسيدگى‌ و دقت کنيد که بر اساس مبانى حسابدارى شرکت، قيمت‌هاى هر واحد درست محاسبه شده باشد.


تعدادى از قيمت‌هاى به‌کار رفته براى ارزيابى موجودى‌هاى جنسى را انتخاب کنيد و با ذکر مشخصات اجناس مربوطه، در کاربرگى يادداشت کنيد. سپس قيمت‌هاى سال قبل همين اجناس را از مدارک سال قبل استخراج و هرگونه افزايش يا کاهش غيرعادى را رسيدگى کنيد. توضيحاتى را که براى افزايش‌ها يا کاهش‌ها گرفته‌ايد در کاربرگ مربوطه يادداشت کنيد.


با مقايسهٔ قيمت‌هاى قابل بازيافت (قيمت فروش منهاى هزينه‌هاى مستقيم فروش) و قيمت‌هاى به‌کار رفته براى ارزيابى موجودى‌ها، دقت کنيد که در هيچ مورد موجودى‌هاى جنسى بيش از قيمت قابل بازيافت ارزيابى نشده باشد.


از لحاظ قيمت قابل بازيافت، چند مورد عمده را انتخاب و يا رسيدگى به قيمت‌هاى فروش و هزينه‌هاى مستقيم فروش از طريق مراجعه به مدارک مربوطه، يقين حاصل کنيد که مبناء تعيين قيمت قابل بازيافت با موازين متداول حسابدارى منطبق مى‌باشد و نسبت به سال قبل تغييرى نکرده است.


اطمينان حاصل کنيد که مبانى به‌کار رفته براى ارزيابى موجودى‌هاى جنسى به‌نحو درست و روشن در يادداشت‌هاى پيوست صورت‌هاى مالى افشاء شده باشند.


در مورد مواد اوليه، رسيدگى کنيد که محصولاتى که با مصرف موادّ اوليّه مورد بحث ساخته خواهد شد، با در نظر گرفتن قيمت مواد اوليه و هزينه‌هائى که تا مرحلهٔ فروش به‌عمل خواهد آمد، به هر حال با سود به فروش خواهد رسيد. اگر چنانچه در مرحلهٔ فروش زيان حاصل خواهد شد، ذخيرهٔ لازم بايد نسبت به ارزش مواد اوليه در نظر گرفته شود.


در موارد فوق رسيدگى کنيد که مواد اوليه موجود، در حدود مقدار مورد لزوم براى احتياجات عادى توليد مى‌باشد و از آن به‌طور قابل توجه تجاوز نمى‌نمايد.


در مواردى که انتقال محصول نيم‌ساخته يا ساخته شده از يک قسمت به قسمت ديگر با در نظر گرفتن سود داخلى انجام مى‌شود، رسيدگى کنيد که مبالغ سود داخلى براى ارزيابى موجودى‌ها در آخر سال از حساب خارج شده باشد.


در مواردى که نسبت به کارهاى پيمانکارى نيمه تمام، سود در نظر گرفته مى‌شود، دقت کنيد که:


ـ سود احتسابى بر مبناء موازين متداول حسابدارى در نظر گرفته باشد.


ـ در مبناء به‌کار رفته جانب احتياط رعايت شده باشد.


ـ مبناء به‌کار رفته با مبناء به‌کار رفته در سال قبل يکنواخت باشد و در يادداشت‌هاى پيوست صورت‌هاى مالى به‌نحو روشن افشاء گرديده باشد.


در موارد فوق هم‌چنين رسيدگى کنيد که کليهٔ پيمان‌هاى در دست تکميل، با توجه به پيش‌بينى هزينه‌ها تا مرحلهٔ تکميل قطعي، توأم با سود خواهند بود. اگر اين‌طور نيست. يقين حاصل نمائيد که در مقابل کل مبلغ زيان مورد پيش‌بينى تا تکميل قطعى پيمان در حساب‌هاى سال جارى ذخيرهٔ کافى در نظر گرفته شده باشد. در محاسبهٔ پيش‌بينى هزينه‌ها تا تکميل قطعى پيمان، دقت کنيد که کليهٔ هزينه‌ها، از جمله هزينه‌هاى سربار، در نظر گرفته شده باشد.


در مواردى که قسمتى از کار (يا قسمتى از سفارشات مربوط به محصولات توليدي) به مشترى صورت‌حساب شده است، يقين حاصل نمائيد که مقادير و ارزش مربوطه به‌طور تکرارى (يعنى هم در موجودى‌هاى جنسى يا کار در جريان و هم جزء فروش) منظور نشده باشد.


در مورد کارهاى پيمانکاري، يقين حاصل کنيد که در مقابل صورت وضعيّت‌هاى صادره، مبالغ مربوط به موقع از مشتريان دريافت شده باشد. هم‌چنين يقين حاصل کنيد که مبالغ دريافتى بابت صورت وضعيت‌هاى صادره از ارزش کار در جريان در پايان سال کسر شده باشد.


در مواردى که محصولات ساخته شده يا کار انجام داده شده مشمول گارانتى مى‌باشد، رسيدگى کنيد که در مقابل تعهدات مربوطه ذخيرهٔ کافى در حساب‌ها منظور شده باشد.