اثبات وجود

در صورتى‌که موجودى‌هاى جنسى در پايان سال مورد شمارش قرار مى‌گيرند، به منظور مشاهدهٔ چگونگى انجام شمارش در محل انبارها يا کارگاه‌ها يا هر محل ديگرى که موجودى‌ها نگاهدارى مى‌شود، حضور به هم رسانده و ضمن تکميل ”گزارش بازبينى انبارگرداني“ تعدادى از موجودى‌ها را شمرده و در کاربرگى با مشخصات کامل يادداشت نمائيد.


رسيدگى کنيد که در جريان انبارگردانى صدور و برگشت کارت‌ها با برگ‌هاى صورت‌بردارى از موجودى‌هاى جنسى تحت کنترل رضايت‌بخش بوده است. چنانچه برگ‌ها يا کارت‌هاى مذکور داراى شماره رديف پيش‌چاپ شده بوده‌اند، رديف بودن شماره‌ها را کنترل کنيد و به شماره‌هاى خالى رسيدگى کنيد.


رسيدگى کنيد که کارت‌ها با برگ‌هاى صورت‌بردارى از موجودى‌هاى جنسي، توسط اشخاص مسؤول شمارش موجودى‌ها و هم‌چنين اشخاص مسؤول کنترل مجدد شمارش، امضاء يا پاراف شده باشد.


مدارک شمارش اوليه را (اعم از کارت‌ها يا برگ‌هاى صورت‌بردارى از موجودى‌ها) با نسخهٔ پاک‌نويس مقادير موجودى‌ها تطبيق دهيد. براى اين منظور تعدادى اقلام را از مدارک چرک‌نويس و تعدادى را از صورت پاک‌نويس نهائى انتخاب کنيد. هم‌چنين رسيدگى کنيد که صورت‌هاى پاک‌نويس شده مقادير موجودى جنسي، توسط شخصى غير از تهيه کننده کنترل شده باشد.


در مواردى که براى موجودى‌هاى جنسى مدارک دائمى نگهدارى مى‌شود (اعم از کارت‌هاى انبار و يا کارت‌هاى موجودى‌هاى جنسى در حسابداري) تعدادى از مقادير را بين مدارک مذکور و صورت موجودى‌هاى شمارش شده به‌طور آزمايشى مقابله کنيد. در ضمن انجام اين‌کار دقت کنيد که هزگونه اختلاف بين مدارک دائمى موجودى‌هاى کالا و صورت موجودى‌هاى شمرده شده (اعم از اختلاف مقادير يا مبالغ) تعديل شده باشد. هرگونه تعديلات قابل توجه را در کاربرگى يادداشت نمائيد و ضميمهٔ پروندهٔ حسابرسى کنيد.


رسيدگى کنيد که هرگونه اختلاف قابل توجه بين موجودى‌هاى صورت‌بردارى شده و مدارک دائمى موجودى‌هاى جنسى از طرف مسؤولان امر رسيدگى شده و براى هرگونه تعديل، مجوز کافى اخذ شده باشد. تعديلات عمده‌اى را که از اين لحاظ به‌عمل آمده يادداشت نمائيد (چنانچه تعديلات زياد است نمونه‌گيرى کنيد) و رسيدگى کنيد که مبناء تعديل صحيح مى‌باشد.


اگر موجودى‌هاى کالا و کار در جريان به‌صورت انبارگردانى مداوم کنترل مى‌شوند رسيدگى‌هاى زير را انجام دهيد:


- برنامهٔ صورت‌بردارى از موجودى‌هاى جنسى را رسيدگى کنيد و دقت کنيد که هر يک از اقلام موجودى لااقل يک بار در طىّ سال تحت شمارش درآمده است.


- اطمينان حاصل نمائيد که موجودى‌هاى ناياب يا کَم‌تحرک مورد توجه قرار گرفته‌اند و علاوه بر آن‌که تحت شمارش بوده‌اند، در کاربرگ‌هاى مربوطه ناياب بودن يا کَم‌تحرّک بودن آنها مشخص شده باشد.


- کاربرگ‌هاى صورت‌بردارى از موجودى‌ها را ملاحظه کنيد و يقين حاصل کنيد که اختلافات بين مدارک موجودى جنسى و شمارش‌هاى واقعى يادداشت و يا اصلاح شده باشند.


- در مواردى که اختلافات فوق اصلاح شده است، نسبت به اقلام عمده يقين حاصل کنيد که اختلافات نخست مورد رسيدگى قرار گرفته و براى اصلاح مدارک موجودى (به‌خصوص در مورد کسرى‌ها) مجوز لازم اخذ شده باشد. اختلافات مذکور را به‌طور کلى رسيدگى کنيد و يقين حاصل نمائيد که مدارک موجودى‌هاى جنسى به‌طور کلى قابل اطمينان مى‌باشد.


- تعدادى از اقلام مندرج در کاربرگ‌هاى صورت‌بردارى را با مدارک انبار و مدارک حسابدارى موجودى‌هاى جنسى مقابله کنيد. براى انتخاب، تعدادى اقلام را از کاربرگ‌هاى صورت‌بردارى و تعدادى را از مدارک انبار و مدارک حسابدارى موجودى‌هاى جنسى انتخاب کنيد. ضمن اين رسيدگى يقين حاصل نمائيد که کاربرگ‌هاى صورت‌بردارى از موجودى‌هاى جنسى به‌طور مستقل از تهيه کننده کنترل شده باشد.