ذخيره براى کاهش ارزش

در مورد اجناس ”ناياب“ و ”کَم‌تحرک“ يا از ”نوعى پَست‌تر از استاندارد“ رسيدگى‌هاى زير را انجام دهيد:


- رسيدگى کنيد که چه روش‌هائى براى شناخت و گزارش کردن اقلام ناباب يا کَم‌‌تحرک يا پَست‌تر از نوع استاندارد برقرار شده است و رسيدگى کنيد که:


ـ آيا اين روش‌ها عملاً اجراء مى‌گردد؟


ـ آيا به‌کار بردن اين روش‌ها منتج به شناخت اين اقلام در موقع ارزيابى موجودى‌ها مى‌گردد؟


- رسيدگى کنيد که مبناء ارزيابى موجودى‌هاى ناباب يا کَم‌تحرک يا از نوع پست‌تر معقول مى‌باشد و در مقام مقايسه يا سال قبل به نحو يکنواخت اجراء شده باشد.


- صورت ريز موجودى‌هاى جنسى را با صورت ريزى مشابه مربوط به سال قبل مقايسه کنيد و چنانچه اقلامى بدون تحرک ملاحظه مى‌شود، رسيدگى کنيد که در مقابل اين اقلام آيا ذخيره لازم مى‌باشد و چنانچه لازم است، آيا ذخيره کافى در نظر گرفته شده است؟


- چنانچه براى موجودى‌هاى جنسى مدارک دائمى نگاهدارى مى‌شود، کارت‌هاى يا حساب‌هاى مربوطه را به‌طور اجمالى بررسى کنيد و چنانچه اقلامى بدون تحرک ملاحظه مى‌شود، رسيدگى کنيد که در مقابل اين اقلام آيا ذخيره لازم مى‌باشد و چنانچه لازم است، آيا ذخيرهٔ کافى در نظر گرفته شده است؟


- از انبارها بازديد کنيد و دربارهٔ وضع انبارها با مسؤولين انبار صحبت کنيد. مشاهده کنيد که آيا موجودى‌ها به‌نحو صحيح نگاهدارى مى‌شوند (آيا خطر ضايع شدن موجودى‌ها وجود دارد؟) و از ظواهر امر آيا موجودى‌هائى وجود دارد که ناباب يا کَم‌‌تحرک و يا مازاد بر مقادير مورد احتياج باشند؟


- به‌طور کلى بررسى کنيد که مقادير موجودى‌هاى جنسى با توجه به سطح توليد و ميزان فروش غيرمعقول نمى‌باشد. چنانچه مقاديرى بيش از ميزان معقول نگاهدارى مى‌شود، جزئيات امر را در کاربرگى يادداشت کنيد و با شريک مسؤول حسابرسى در ميان بگذاريد.


- چنانچه در مقابل کاهش قيمت تمام شدهٔ محصولي، ذخيره در نظر گرفته شده است، رسيدگى کنيد که آيا اين کاهش ارزش در مورد قطعات آن محصول که به‌طور جداگانه در موجودى‌ها وجود دارد نيز مصداق دارد؟ آيا در اين‌صورت ذخيرهٔ کافى در نظر گرفته شده است؟ همين رسيدگى بايد در مورد قطعات مربوط به محصولاتى که ديگر توليد نمى‌شوند يا قرار است توليد آنها متوقّف شود انجام گيرد.


- در مورد موجودى‌هائى که در سال‌هاى قبل نسبت به کاهش ارزش آنها ذخيره در نظر گرفته شده، رسيدگى کنيد که در سال جارى ذخيرهٔ مربوطه برگشت داده نشده باشد. اگر کالاى مربوطه در توليد سال جارى به‌کار رفته است تفاوت بين قيمت دفترى و قيمت تمام شده معمولى آن را يادداشت کنيد و با شريک مسؤول حسابرسى در ميان بگذاريد.


- در مورد قراردادهاى خريد يا فروش سلف رسيدگى کنيد که نسبت به هر نوع زيان مورد پيش‌بيني، ذخيرهٔ کافى در نظر گرفته شده باشد.