وارد کردن اطلاعات معمولاً از طريق صفحه کليد کامپيوترهاى کوچک يا پايانه‌هاى پيوسته به کامپيوترهاى بزرگ انجام مى‌گيرد. در سيستم‌هاى پردازش بلادرنگ اطلاعات، هر رکورد اطلاعات ورودى بلافاصله ويرايش و پردازش مى‌شود، مانند سيستم‌هاى ذخيره جا در شرکت‌هاى هواپيمائي. در برخى از سيستم‌هاى کاربردي، اطلاعات ورودى به‌تدريج وارد، ويرايش و روى واسطه‌هاى مغناطيسى براى پردازش بعدى نگهدارى مى‌گردد. اطلاعات ورودى ممکن است بدون ثبت اوليه قبلى و توسط انجام دهنده فعاليت وارد شود يا آنکه روى فرم‌ها، ثبت اوليه شده و سپس توسط متصدى پايانه وارد گردد. در حالت اخير پردازش نهائى مى‌تواد مشابه روش پردازش دسته‌اى اطلاعات انجام شود، به اين ترتيب که اطلاعات به‌صورت دسته‌اى و با محاسبه جمع‌هاى کنترل وارد، و پس از ويرايش و تطبيق جمع‌هاى کنترل، در زمان مشخصى پردازش شود. اگر پايانه بتواند بدون نياز به کامپيوتر اصلى تمام يا قسمتى از ويرايش اوليه را انجام دهد (پايانه هوشمند ـ Interlligent terminal)، وارد کردن اطلاعات ممکن است به‌صورت ناپيوسته انجام شود.


کاهش بهاءِ سخت‌افزار و نرم‌افزار موردنياز براى وارد کردن مستقيم اطلاعات به کامپيوتر، موجب توسعه روزافزون استفاده از روش وارد کردن مستقيم اطلاعات به‌جاى روش قديمى ثبت روى فرم و پانچ اطلاعات روى کارت مقوائى گرديده است، ساير مزاياى روش مزبور به‌شرح زير است:


- حذف هزينه و نياز به کارت مقوائى براى منگنه اطلاعات.


- ويرايش فورى اطلاعات در لحظه وارد شدن به کامپيوتر و در نتيجه کاهش زمان لازم براى اصلاح اشتباهات احتمالى در اطلاعات ورودى و در مجموع زمان وارد کردن اطلاعات.


- امکان وارد کردن اطلاعات به کامپيوتر در لحظه انجام فعاليت و در نتيجه به هنگام بودن مجموعه اطلاعات در هر لحظه از زمان.


- امکان پردازش بلادرنگ يا پردازش دسته‌اى اطلاعات در مواردى‌که پردازش دسته‌اى اطلاعات مقرون به صرفه، يا از امتياز خاصى برخوردار است.


- اطلاعات پس از ورود به کامپيوتر، به فرم قابل درک براى کامپيوتر است و در هر زمان مى‌توان نسخه‌ها و مستندات قابل ارائه از آن چاپ کرد.