هنگام اجراءِ سيستم‌هاى کاربردي، ابتدا بايد اطلاعات وارد کامپيوتر شود تا پس از پردازش به‌صورت اطلاعات و گزارش‌هاى خروجى خارج شود. پردازش به مفهوم ويژه، عملياتى است که روى اطلاعات انجام مى‌گيرد. و به روش پردازش بستگى ندارد. اطلاعات و گزارش‌هاى خروجى ار نيازهاى استفاده کننده تعيين مى‌کند. طرز ورود اطلاعات به سيستم کامپيوترى را نوع پردازش مشخص مى‌کند. در پردازش پيوسته اطلاعات، اطلاعات ورودى معمولاً به‌طور مستقيم توسط فرد مسئول يا متصدى عمليات، از طريق پايانه، وارد کامپيوتر مى‌شود. در پردازش دسته‌اى اطلاعات، متصدى مربوطه اطلاعات را طبق ضوابط از پيش تعيين شده ثبت و دسته‌هاى اطلاعات را براى طى مراحل بعدى به مرکز خدمات کامپيوترى ارسال مى‌کند. اطلاعات مزبور در مرکز خدمات کامپيوترى به فرم قابل درک براى دستگاه‌هاى ورودى تبديل و سپس وارد کامپيوتر مى‌شود. با اين فرض که هميشه، اطلاعات قبل از وارد شدن به کامپيوتر ثبت مى‌شود، مراحل پردازش در سيستم‌هاى پيوسته و پردازش دسته‌اى را مى‌توان به‌صورت نمودگرهاى نمودار زير نشان داد.


نمودگرهاى پردازش در سيستم‌هاى پردازش دسته‌اى و پيوسته اطلاعات
نمودگرهاى پردازش در سيستم‌هاى پردازش دسته‌اى و پيوسته اطلاعات