فايل کامپيوترى عبارت است از مجموعه اطلاعاتى که به‌صورت رکوردهاى مستقل، در روى انواع حافظه يا انباره‌هاى کامپيوترى نگهدارى مى‌شود. هر فايل ممکن است از تعدادى فايل‌هاى فرعى تشکيل شده باشد که هر يک شامل تعدادى رکورد است. براى مثال، فايل برنامه‌هاى اجرائى کامپيوتر تعدادى برنامه دارد که هر يک شامل چندين دستورالعمل است.


فايل مى‌تواند روى هر يک از انواع حافظه يا انباره‌هاى کامپيوترى باشد. عناصر مشترک در فايل، موضوع و ساختار فايل (File organisation) است. اشتراک در موضوع به معناى يکنواختى نوع اطلاعاتى است که در فايل مى‌تواند وجود داشته باشد. براى مثال، فايل حقوق کارکنان، يا فايل مشخصات کالاهاى توليدي. تمام اطلاعات يک مؤسسه حتى مشخصات کالاهاى توليدى و کارکنان ممکن است با يکديگر ادغام و در يک مجموعه نگهدارى شود که ارتباط بين کالاها و سازندگان آن‌را نيز نشان دهد. در اين صورت اين مجموعه مختلط، يک بانک اطلاعاتى است که مورد استفاده مشترک کاربردها مختلف قرار مى‌گيرد.


کلمه حافظه معادل لغت انگليسى memoy و انباره‌ معادل لغت انگليسى storage است که در متن‌هاى غيرتخصصى معادل يکديگر به‌کار مى‌رود. اگرچه در انگليسى core storage معادل memory کامپيوترى است اما در مواردى‌که مقصود حافظه است کلمه core حذف مى‌گردد و کلمه انباره به تنهائى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. چون تفکيک مفهوم اين دو کلمه از لحاظ درک مطالب و متون مربوط به کامپيوتر اهميت اساسى دارد قبل از تشريح ساختار فايل و بانک‌هاى اطلاعاتى شرح مختصرى درباره انواع حافظه و انباره‌هاى اطلاعات کامپيوترى داده مى‌شود.