پردازش اطلاعات در کامپيوتر يا به روش پردازش دسته‌اى يا روش پردازش پيوسته صورت مى‌گيرد. در روش پردازش دسته‌اي، اطلاعات ورودى به تدريج ثبت و سپس دسته‌بندى شده و براى پردازش به مرکز خدمات کامپيوترى ارسال مى‌شود. در مرکز خدمات کامپيوتري، اطلاعات مزبور ابتدا به فرم قابل درک براى کامپيوتر تبديل و پس از ويرايش و حصول اطمينان از صحت اطلاعات ورودى و عمل تبديل، پردازش نهائى مى‌شود. در روش پردازش پيوسته، اطلاعات ورودى مستقيماً، از طريق پايانه‌هاى متصل به کامپيوتر و مستقر در مرکز انجام فعاليت، وارد کامپيوتر مى‌شود. اطلاعاتى که به اين ترتيب وارد مى‌شود ممکن است قبل يا بعد از ويرايش اوليه در حافظه‌هاى کامپيوترى نگهدارى و در فواصل معين پردازش شود. اين روش را پردازش پيوسته دسته‌اى مى‌نامند. اگر اطلاعات در هنگام ورود ويرايش شده و بلافاصله و هر يک به تنهائى پردازش شود، روش پردازش پيوسته بلادرنگ (time ـ Real) است.