سنجش مقدماتى عبارت است از بررسى سطحى روش گردش و پردازش اطلاعات در سيستم حسابداري، ميزان استفاده از کامپيوتر در سيستم‌هاى کاربردى مالى مهم و ساختار اصلى کنترل‌هاى حسابداري. اما همين بررسى سطحى اطلاعات اوليه کافى را براى اتخاذ تصميم درباره اقدامات موردنياز بعدى تأمين مى‌کند. حسابرس مى‌تواند تصميم بگيرد که بررسى را تکميل و به برخى از کنترل‌ها اتکاء کند يا آنکه بررسى را ادامه ندهد و بر کنترل‌هاى عمومى و کاربردى مرکز خدمات کامپيوترى اتکاء نکند. عدم اجراء مرحله تکميل بررسى ممکن است به يکى از دلايل زير باشد:


۱. عدم کفايت کنترل‌هاى مورد استفاده در مرکز خدمات کامپيوترى.


۲. کفايت کنترل‌هاى موجود در خارج از مرکز خدمات کامپيوترى (به‌طورى که کنترل‌هاى کامپيوترى موردنياز حسابرس نباشد).


۳. اقتصادى نبودن رسيدگى به کنترل‌هاى کامپيوترى به‌دليل وجود روش‌هاى ساده‌تر براى نيل به هدف‌هاى موردنظر.


کاربرگ‌هاى حسابرسى مرحله مقدماتى شامل مدارک زير است:


۱. پرسش‌نامه‌هاى تکميل شده در ارتباط با مرکز خدمات کامپيوترى و سيستم‌هاى کاربردى.


۲. شرح گردش کار و پردازش‌ها يا سازمان و روش‌ها.


۳. نمودارهاى گردش کار (نمودگرهاي) سيستم حسابدارى.


۴. يادداشت‌هاى حسابرس در مورد کنترل‌هاى مورد استفاده و ساير مشاهدات.


۵. اثر بررسى‌هاى انجام شده (سنجش مقدماتى حسابرس) در برنامه‌ريزى عمليات بعدى حسابرس.