مرحله مقدماتى بررسى مرحله تکميل بررسى
آيا کنترلى در مورد.... اعمال مى‌گردد؟ چه کنترل‌هائى در مورد ..... وجود دارد و چگونه عمل مى‌کند؟
آيا ضوابطى براى کنترل ...... وجود دارد؟ کدام ضوابط اجرائى ..... را کنترل مى‌کند؟
آيا کنترلى در مورد ...... اعمال مى‌شود؟ کنترل‌هائى که بر...... اعمال مى‌شود چيست؟
آيا کنترلى براى اطمينان از....... وجود دارد؟ کنترل‌هائى که براى اطمينان از ....... وجود دارد کدام است و چگونه عمل مى‌کند؟