مراقبت و سرويس مرتب دستگاه‌ها در هر مرکز خدمات کامپيوترى ضرورى است. يک اتاق کامپيوتر مرتب و تميز، کمتر در خطر آتش‌سوزى يا استفاده نادرست از فايل‌ها توسط اپراتورها است. هر فايلى برچسب مناسب دارد و در محل مشخصى نگهدارى مى‌شود. اگر محل نوارهاى اصلى و وارهاى مصرفى و نوارهاى معيوب از يکديگر جدا شود، احتمال اينکه نوار مهمى اشتباهاً از بين برود يا اطلاعات، روى نوار معيوب نوشته شود کاهش مى‌يابد. سرويس مرتب دستگاه‌ها يا تعميرات پيشگيرانه بخش مهمى از حفاظت دستگا‌ه‌ها است. دستگا‌ه‌هاى کامپيوترى بايد در فواصل منظمى توسط مهندسين با تجربه بازديد و سرويس شود. سرويس مزبور شامل موارد زير است:


- انجام تعميرات ضرورى.


- تميز کردن دستگاه‌ها به‌ويژه مکانيزم‌هاى خواندن و نوشتن.


- کنترل تنظيم بودن قسمت‌ها.


- کشف اشکالات احتمالى با آزمايش دستگاه‌ها در شرايط سخت توسط مدارها يا برنامه‌هاى ويژه و رفع اشکالات مزبور.


- نگهدارى يا تأمين منابع تدارک لوازم يدکى لازم به مقدار کافى.