مطالعه و ارزيابى کنترل‌هاى داخلى در سيستم‌هاى کاربردى کامپيوترى توسط حسابرس شامل رسيدگى به کنترل‌هاى عمومى در مرکز خدمات کامپيوترى و کنترل‌هاى کاربردى در مورد هر يک از سيستم‌هاى کاربردى است. تعريف کلى هر يک از انواع کنترل‌هاى مزبور و عنوان گروه‌هاى کنترل‌هاى اساسى هر کدام، به‌شرح زير است:

کنترل‌هاى عمومى

کنترل‌هاى عمومى مربوط به ايجاد و توسعه سيستم‌ها و عمليات اجرائى کامپيوترى است که در تمام کاربردها از آن استفاده مى‌شود. کنترل‌هاى مزبور فضاى کار در مراکز خدمات کامپيوترى را در بر مى‌گيرد و شامل گروه‌هاى زير است:


ـ کنترل‌هاى سازمان و وظايف


ـ کنترل‌هاى ايجاد، توسعه و مستندسازى سيستم‌هاى کاربردى


ـ کنترل‌هاى سخت‌افزار و نرم‌افزار کامپيوترى


ـ کنترل‌هاى دسترسى به کامپيوتر و فايل‌ها و برنامه‌هاى کامپيوترى


ـ کنترل‌هاى اطلاعات و روش‌هاى اجرائى

کنترل‌هاى کاربردى

کنترل‌هاى کاربردى در مورد هر يک از سيستم‌هاى مالى کامپيوترى برقرار مى‌شود و مخصوص همان کاربرد است و در رابطه با همان کاربرد خاص نيز مطالعه و ارزيابى مى‌شود. گروه‌هاى کنترل‌هاى اساسى که کنترل‌هاى کاربردى را به آنها تقسيم‌بندى مى‌نمايند شامل عنوان‌هاى زير است:


ـ کنترل‌هاى اطلاعات ورودى


ـ کنترل‌هاى مرحله پردازش


ـ کنترل‌هاى اطلاعات و گزارش‌هاى خروجى (Output data)