استانداردهاى فنى قسمتى از دستورالعمل‌هاى اجرائى مراکز کامپيوترى است که در آن ضوابط برنامه‌نويسي، آزمايش‌ برنامه‌ها و مستندسازى مشخص شده است. ساير مواردى که مى‌تواند در اين قسمت از دستورالعمل‌هاى اجرائى منظور شود عبارت است از واژه‌نامه‌ لغات کامپيوترى و ضوابط شرح فرم‌هاى مورد استفاده توسط آناليست‌ها و برنامه‌نويسان و علامات و نشانه‌هائى که در نمودارهاى گردش کار برنامه‌ها مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. نظر به اهميت ويژه‌اى که مستندسازى سيستم‌ها و برنامه‌هاى کامپيوترى دارد مبحث مستندسازى سيستم‌هاى کاربردى کامپيوترى به اين موضوع اختصاص يافته است. در اين قسمت، تنها مطالب مربوط به استانداردهاى برنامه‌نويسى و آزمايش برنامه‌ها ذکر مى‌شود.


استانداردهاى برنامه‌نويسى شامل موارد زير است:


- ضوابط ترسيم نمودارهاى گردش کار (نمودگرها).


- استانداردهاى نامگذارى فيلدهاى اطلاعاتى و پاراگراف‌هاى برنامه.


- روش مختصر کردن (Abbreviation) اسامى بزرگ و ساختن کلمات ترکيبى.


- روش مشخص کردن اعداد و حروف از يکديگر. به‌طور مثال حرف o و عدد ۰ (صفر) .


- استانداردهاى مربوط به اندازه و شماره‌گذارى‌ جملات برنامه.


- مشخصات دستورالعمل‌هاى خاص در هر زبان برنامه‌نويسى که به عللي، از قبيل عدم مطابقت با ضوابط عملياتى مرکز خدمات کامپيوتري، نبايد مورد استفاده قرار گيرد.


- اصول تفکيک قسمت‌هاى مختلف برنامه براى برنامه‌نويسى قطعه‌اى.


- روش ترکيب و استفاده از برنامه‌هاى فرعى (Subroutine) در برنامه‌هاى اصلى.


استانداردهاى فنى مى‌تواند شامل واژه‌نامه و واژه‌هاى اختصارى استانداردهاى باشد که در مراکز کامپيوترى کاربرد آنها زياد است. به‌منظور جلوگيرى از اشکالات و نامفهوم بودن عبارات برنامه‌ها، بايد استفاده از اختصارات استاندارد الزامى کگردد و در ساير موارد لغات و کلمات به‌طور کامل نوشته شود. يکى از مواردى‌که در استانداردها بايد مشخص شود، انتخاب بين لغات انگليسى يا لغات فارسى يا حروف لاتين، براى نامگذارى فيلدهاى اطلاعاتى است. به‌طور مثال مشخص گردد که نام فيلد ميزان حقوق ماهانه بايد کلمه (Houghoogh) باشد يا (Salary) نوشته شود. شايد اين توضيح ضرورى باشد که اگرچه تهيه ليست‌هاى فارسى توسط تقريباً تمام انواع کامپيوترهاى موجود در ايران امکان دارد اما استفاده از حروف فارسى براى نامگذارى فيلدهاى اطلاعاتى در متن برنامه‌هاى کامپيوترى کمتر معمول است.


در مراکز کامپيوترى معمولاً برخى از برنامه‌هاى فرعى که در تعدادى برنامه مورد استفاده دارد از قبيل نوشته و آماده مى‌شود. براى مثال، برنامه فرعى مورد استفاده براى چاپ مبلغ عددى يا حروف فارسى يا چاپ سرفصل صفحات گزارش‌هاى کامپيوتري. ضوابط ايجاد و استفاده از اينگونه برنامه‌هاى فرعى نيز بايد در استانداردهاى برنامه‌نويسى تعيين شود.


ضوابط تهيه کارت‌هاى کنترل عمليات يا اجراءها و گزينش يا تصميم‌گيرى در مورد ليست‌هائى که در هر بار ترجمه برنامه به زبان ماشين مى‌تواند توسط برنامه مترجم (Compiler) يا مبدل تهيه گردد نيز از مواردى است که بايد در استانداردهاى فنى معين شود، زيرا تعداد زيادى ليست‌هاى مختلف از قبيل ليست اشتباهات، ليست اسامي، ليست کنترل، ليست برنامه به زبان اسمبلر (Assembler)، ليست برنامه به زبان ماشين و غيره مى‌تواند توسط مبدل‌ها تهيه شود که هر يک کاربردهاى مفيدى دارند، اما تهيه آنها به‌طور مداوم و در هر مرتبه ترجمه برنامه، هدر دادن زمان کامپيوتر، دستگاه چاپ و کاغذ است. بنابراين، بهتر است که ضوابط تهيه هر يک از ليست‌هاى مزبور از قبل تعيين شده باشد. دستورات کنترل عمليات مربوط به هر يک از مراحل ترجمه يا تبديل و آزمايش برنامه‌ها بايد توسط برنامه‌نويسان سيستم آماده شده و در بايگانى دستورات اجراء (Control statements) موجود باشد. برنامه‌نويسان، دستورالعمل‌هاى اجرائى مزبور را که رابط بين سيستم عامل و برنامه تبديل از يک سو و برنامه در حال آزمايش و برنامه‌نويس مربوطه از سوى ديگر است، بايد با توجه به راهنمائى‌هاى ارائه شده در استانداردهاى فنى مورد استفاده قرار دهند.


استانداردهاى فنى بايد شامل استانداردهاى آزمايش برنامه نيز باشد. مراحل تفصيلى آزمايش برنامه‌هاى کامپيوترى که ضوابط هر يک بايد مشخص شود به‌شرح زير است:


- رفع اشکالات مربوط به رعايت مقررات زبان برنامه‌نويسى.


- بررسى منطق کار برنامه با کنترل عينى گردش کار برنامه (Desk check).


- آزمايش پردازش‌هاى برنامه با استفاده از اطلاعات آزمايشى.


- به تأييد رساندن صحت عمليات برنامه.


در مراحل مزبور، هر برنامه به‌طور مستقل آزمايش مى‌شود و پس از گذشتن تمام برنامه‌هاى سيستم از اين مرحله، آزمايش کلى سيستم آغاز مى‌شود و برنامه‌ها در يک قالب کلى مورد آزمايش قرار مى‌گيرد.


ضوابط تجديدنظر و انجام تغييرات در برنامه‌ها نيز بايد در استانداردهاى فنى تصريح شود. براى مثال، براى ثبت تغييرات انجام گرفته در برنامه بايد فرمى پيش‌بينى شود که نوع تغيير و تاريخ انجام و اجراءِ تغيير و مجوز مربوطه در آن ثبت شود.