آزمايش کلى سيستم

در اين مرحله، گردش کار و برنامه‌هاى سيستم به‌طور کامل و به‌صورت يک مجموعه با اطلاعات آزمايشي، آزموده مى‌شود. کليه برنامه‌هاى سيستم به‌صورت زنجيره‌اى (با استفاده از اطلاعات پردازش شده توسط برنامه قبلى و طبق نمودار گردش کار سيستم) به اجراء در مى‌آيد تا هماهنگى کامل سيستم آزمايش شود. اطلاعات آزمايشى براى اين مرحله توسط گروه طراحى سيستم و با همکارى استفاده کننده آماده مى‌شود و مدير پروژه براى انجام آزمايش نظارت مى‌کند. نتايج نهائى اين مرحله از آزمايش توسط مدير پروژه، واحد استفاده کننده و مدير مرکز خدمات کامپيوترى بررسى مى‌شود. پس از اين مرحله، بقيه آزمايش‌ها با اطلاعات واقعى استفاده کننده صورت مى‌پذيرد و بنابراين در بيشتر موارد (حتى در حالت اجراءِ واقعى جزئي)، حجم اطلاعات پردازش شده زياد است. در نتيجه مناسب‌تر است که استفاده کننده نيز نتايج اين آزمايش را بررسى و بر اساس مطالعه نتايج اين مرحله از آزمايش که قاعدتاً بايد شامل کليه حالات ممکن باشد، نظرات خود را ابراز کند.

اجراءِ واقعى جزئى

در اين مرحله از آزمايش سيستم کاربردي، سيستم مربوطه با قسمتى از اطلاعات واقعى فعاليت‌ها که نمونه کامل و جامعى از کل اطلاعاتى است که قرار است توسط سيستم پردازش شود به اجراء گذارده مى‌شود. براى مثال يک سيستم مديريت کالا براى يکى از انبارهاى شرکت به اجراء در مى‌آيد يا سيستم حقوق و دستمزد براى يکى از قسمت‌هاى شرکت يا يک شرکت فرعى اجراء مى‌شود. اين اجراء ممکن است براى يک يا چند دوره تکرار شود تا در مورد پردازش سيستم اطمينان کافى حاصل گردد. در اين نوع آزمايش مشارکت و همکارى استفاده کننده الزامى است و اين مشارکت براى آموزش عملى طرز کار با سيستم نيز مفيد است. مسئوليت اجراء و بررسى نتايج به‌طور مشترک با گروه طراحى و استفاده کننده است. هر چه مشارکت و مسؤوليت استفاده کننده بيشتر باشد، کيفيت نتايج حاصله بهتر خواهد بود.

اجراءِ موازى سيستم

در اين مرحله، سيستم جديد همراه و همزمان با سيستم قبلى به اجراء درمى‌آيد. نتايج عمليات هر دو سيستم با يکديگر مقايسه و ارزيابى مى‌شود. با توجه به اينکه در دوره اجراءِ موازى سيستم جديد با سيستم قبلي، وظايف متصديان مربوطه تقريباً دو برابر مى‌شود، افزايش نيروى کار، وسايل و دستگاه‌ها يا اضافه‌کارى توسط کارکنان احتياج خواهد بود. اجراءِ موازى سيستم، به‌ويژه سيستم‌هاى بزرگ و پرحجم، مشکلات و هزينه نسبتاً زيادى دارد اما در بسيارى از موارد اجراءِ مزبور براى اطمينان از طرز کار سيستم جديد ضرورى است.


براى اجراءِ موازى سيستم، مشارکت و همکارى گروه طراحى سيستم، قسمت عمليات مرکز خدمات کامپيوترى و استفاده کنندگان ضرورت دارد. براى ايجاد امکان اجراء و اخذ نتايج مفيد از اجراءِ موازى سيستم‌هاى قديم و جديد لازم است که برنامه‌ريزى دقيق و پيش‌بينى‌هاى مناسب به‌عمل آيد.