ايجاد و توسعه سيستم‌هاى کاربردى يک بخش مهم از وظايف مرکز خدمات کامپيوترى است و هرگونه ضعف آن تأثيرى مستقيم بر عملکرد دايره عمليات دارد. هزينه اين بخش نيز مى‌تواند بسيار بااهميت باشد. با توجه به روند کاهش روزافزون هزينه سخت‌افزار و افزايش حقوق کارشناسان، ممکن است در آتيه قسمت عمده هزينه مراکز کامپيوترى را هزينه‌هاى اين بخش تشکيل دهد.


هدف‌هاى اصلى مديريت در زمينه‌هاى کنترل، کاهش هزينه‌ها، قابليت حسابرسى (Auditability)، و سهولت نگه‌داشت سيستم‌هاى کاربردي، ايجاب مى‌کند که ضوابط مناسبى براى مراحل ايجاد و توسعه سيستم‌هاى کاربردى وجود داشته باشد. ضوابط مزبور بايد به گونه‌اى تدوين شود که ايجاد سيستم‌هاى جديد در موعد تعيين شده، طبق استاندارهاى معين و يا مستندات کافى ممکن گردد. هدف کنترل‌هائى که برقرار مى‌شود، تنظيم مراحل ايجاد سيستم‌هاى کاربردي، کنترل کيفيت برنامه‌هاى کامپيوتري، تأمين مشارکت استفاده کننده و حسابرسى داخلى در مراحل ايجاد سيستم‌ها و تنظيم روش آزمايش سيستم‌هاى کاربردى است.