در طرح سازمان مرکز خدمات کامپيوترى تفکيک وظايف و مشخص کردن مسئوليت و حدود اختيارات کارکنان مرکز، استقلال و تفکيک وظايف مرکز خدمات کامپيوترى از مسئوليت‌هاى ساير واحدها، به‌ويژه واحدهاى استفاده کننده از خدمات مرکز مزبور، از کنترل‌هاى اساسى است. از کنترل‌هاى اساسى ديگر مى‌توان از تشکيل دايره کنترل اطلاعات به‌طور مستقل از ساير دواير و قسمت‌هاى مرکز نام برد. در برخى موارد بخشى از وظيفه کنترل ورودى و خروجى بر عهده استفاده کننده است. اگرچه وظايف دايره کنترل اطلاعات بيشتر بر کنترل پردازش تأکيد دارد، اما نبايد با اتکاء بر کنترل‌هاى استفاده کننده در مورد کنترل اطلاعات ورودى و خروجى اهمال نمايد. نگهدارى فايل‌هاى اطلاعات، برنامه‌هاى کامپيوترى و بانک‌هاى اطلاعاتى نيز از وظايف دايره کنترل اطلاعات در مراکز خدمات کامپيوترى است.


مديريت مرکز خدمات کامپيوترى بايد موارد زير را مورد توجه قرار دهد:


۱. ضوابط انتخاب و انجام وظيفه کارکنان.


۲. تدوين و اجراء ضوابط عملياتى.


۳. رعايت استانداردهاى فنى.


برنامه توسعه محدوده خدمات و سيستم‌هاى مرکز خدمات کامپيوترى بايد در طرح جامع مرکز خدمات کامپيوترى تنظيم و به تصويب برسد. طرح مزبور بايد شامل برنامه‌هاى مربوط به توسعه سيستم‌هاى کاربردي، سخت‌افزار، نرم‌افزار و کارکنان باشد.


ايجاد سيستم‌هاى کاربردى جديد و انجام تغييرات در سيستم‌هاى موجود، به مديريت صحيح و اعمال کنترل نياز دارد. بدين منظور بايد ايجاد سيستم‌هاى جديد به مراحل منطقى تقسيم‌بندى و مشخصات وظايف هر يک از مراحل، تدوين و تصويب شود. بهتر است در پايان هر مرحله، گزارش کتبى توسط مسئولين ايجاد سيستم تهيه شود و گزارش مزبور توسط مديريت و گروه‌هاى مستقل، مانند حسابرسى داخلي، بررسى و تائيد شود. تدوين و آزمايش برنامه‌هاى کامپيوترى از مراحل عمده ايجاد هر سيستم است. براى کيفيت برنامه‌هاى کامپيوترى بايد استانداردهاى مناسبى براى برنامه‌نويسى وجود داشته باشد. به‌طور معمول، تکنيک برنامه‌نويسى قطعه‌اى (Modular programming) در مراکز خدمات کامپيوترى به‌کار مى‌رود. به دليل اهميت زياد کمى يا کميتى (مقدار زمان مصرف شده براى آزمايش برنامه‌ها و سيستم) و کيفى و کيفيتى (اهميت رفع تمام اشکالات برنامه و استفاده از تکنيک‌هاى صحيح) آزمايش برنامه‌ها، اين مرحله از ايجاد سيستم‌ها توجه ويژه‌اى را ايجاب مى‌کند و بدين لحاظ به مراحل فرعى تفکيک و هر مرحله جداگانه تشريح مى‌شود.


مشارکت استفاده کننده و حسابرسى داخلى در مراحل ايجاد و توسعه سيستم‌هاى کاربردى يکى ديگر از کنترل‌هاى اساسى است. به اين دليل، روش‌هاى تأمين مشارکت واحدهاى مزبور در ايجاد سيستم‌هاى کاربردى و نقش حسابرسى داخلى در مراحل مختلف آزمايش سيستم در اين بخش مطرح مى‌شود. به‌منظور مشخص شدن دامنه رسيدگى حسابرس، کنترل‌هاى سازمان و مديريت مراکز خدمات کامپيوترى به کنترل‌هاى حسابدارى و ادارى تفکيک و در پايان عناوين اجزاء اصلى کنترل‌هاى حسابدارى مزبور در يک جدول ارائه مى‌شود.