سيستم (System) در مفهوم کلي، مجموعه‌اى از اجزاء مکمل يک ديگر است که براى ايفاء نقش يا وظيفه ويژه‌اى به نظم خاصى با هم ترکيب شده باشد. مانند سيستم ترمز اتومبيل، سيستم مديريت، سيستم حسابدارى و سيستم کامپيوترى (Computer System) . کلمه سيستم ممکن است براى نامگذارى اجزاء سيستم نيز مورد استفاده قرار گيرد مانند سيستم کنترل ورود و خروج کالا از انبار و يا سيستم بانک اطلاعاتى (Data bank) که خود جزئى از سيستم‌هاى کاربردى مديريت کالا مى‌باشند.


سيستم کامپيوترى به‌طور اخص به مفهوم مجموعه واحد پردازش مرکزى (Central Processing Unit)، دستگاه‌هاى جانبى و ساير دستگاه‌هاى ورود و خروج نگهدارى اطلاعات به‌کار مى‌رود. به‌طور کلى سيستم‌هاى کامپيوترى مجموعه سخت‌افزار (Hardware)، نرم‌افزار (Software) و حتى کارکنان مرکز خدمات کامپيوترى را شامل مى‌گردد. به‌عبارت ديگر سيستم‌هاى کامپيوترى به مفهوم سيستم کامپيوترى به‌اضافه سيستم‌هاى کاربردى کامپيوترى سايرى نرم‌افزارها، کارکنان، سازمان و مديريت مرکز خدمات کامپيوترى است.


سيستم کاربردى کامپيوترى سيستمى است که به منظور تأمين نيازهاى استفاده کننده (User) در زمينه پردازش اطلاعات طراحى گرديده است و در آن از کامپيوتر براى پردازش اطلاعات استفاده مى‌شود. کلمه سيستم يا سيستم کامپيوترى اغلب به مفهوم سيستم کاربردى کامپيوترى نيز به‌کار مى‌رود که در برخى از موارد مى‌تواند نارسا باشد. در اين مبحث در برخى از موارد به‌جاى سيستم کاربردى کامپيوترى به‌طور خلاصه سيستم کاربردى يا کاربرد (Application) استفاده شده است.