دانش کامپيوترى لازم براى حسابرسان و حسابداران به دو دسته تقسيم مى‌شود:


۱. دانش کلى موردنياز تمام حسابرسان و حسابداران.


۲. دانش اختصاصى لازم براى کارشناسان حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى.


براى حسابرسان، آشنائى کلى با اصول کار کامپيوتر و سيستم‌هاى کاربردى و در صورت امکان زيان‌هاى برنامه‌نويسى (Programming language) توصيه شده است. براى مثال مى‌توان موارد زير را نام برد:


۱. آشنائى با کامپيوتر و دستگاه‌هاى کامپيوترى.


۲. آشنائى با سيستم‌هاى عامل (Operating system) و ساير نرم‌افزارهاى عمومى کامپيوترى.


۳. آشنائى با اصول پردازش فايل‌هاى (Files) اطلاعاتى و روش‌هاى سازمان دادن به اطلاعات در کامپيوتر.


۴. آشنائى با نحوه رسيدگى به مستندات سيستم‌هاى کامپيوترى ـ شامل آشنائى با نمودگرها (Flowchart)، فرم رکورد (Record Format) و فايل.


۵. آشنائى کلى با روش‌هاى طراحى و تغيير برنامه‌هاى سيستم‌هاى کامپيوترى.


۶. آشنائى با کنترل‌هاى حسابدارى (Accounting Control) در سيستم‌هاى کامپيوترى به منظور شناسائى و ارزيابى کنترل‌هاى مزبور در بررسى‌ها و تعيين ميزان آزمون‌هاى لازم و ارزيابى نتايج.


۷. معلومات کافى براى تنظيم برنامه حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى و نظارت بر اجراء برنامه مزبور.


۸. آشنائى کافى با نرم‌افزارهاى حسابرسى به‌منظور استفاده از نرم‌افزارهاى موجود.


۹. آشنائى کلى با بانک‌هاى اطلاعاتى و طرز کار نرم‌افزارهاى مربوط به اين نوع فايل‌ها.


۱۰. آشنائى کافى با سيستم‌هاى اطلاعات مديريت.


۱۱. آشنائى کلى با مسائل مربوط به حفاظت و ايمنى (Security) و پشتيبانى (Backup) در مراکز خدمات کامپيوترى.