با توجه به روند افزايش کاربرد کامپيوتر در مؤسسات و واحدهاى اقتصادى براى پردازش اطلاعات مالي، آموزش عالى حسابدارى و حسابرسى بايد زمينه‌هاى کامپيوترى را نيز در برگيرد. براى تأمين نياز مزبور بهتر است حدود ده درصد از کل آموزش عالى در رابطه با کامپيوتر باشد. حداقل آموزش لازم در اين رابطه شامل موارد زير است:


۱. اصول کامپيوتر و سيستم‌هاى کامپيوترى شامل روش‌هاى سازمان دادن به اطلاعات و اصول طراحى سيستم‌هاى کاربردى.


۲. يک زبان برنامه‌نويسى (زيان کوبول (COBOL) مناسب‌تر است).


۳. حسابرسى سيستم‌هاى کاربردى کامپيوترى.


موضوعات ديگرى که در برخى از مؤسسات آموزش عالى تدريس مى‌شود. عبارت است از:


۱. حسابرسى و کامپيوتر.


۲. طراحى سيستم‌هاى اطلاعات مديريت.


۳. ساختار اطلاعات (Data Structure) در کامپيوتر.


۴. سيستم‌هاى مديريت بانک‌هاى اطلاعاتى (Data Base Management Systems).


۵. مديريت و کنترل سيستم‌هاى اطلاعاتى.


در برنامه آموزش ۱۵۰ واحدى براى تربيت حسابدار حرفه‌اى ۱۵ واحد آموزش کامپيوترى به‌شرح زير پيشنهاد شده است.


۱. آموزش عمومى شامل سه واحد آشنائى با کامپيوتر و سيستم‌هاى کامپيوترى و يک زبان برنامه‌نويسى.


۲. آموزش حسابدارى شامل شش واحد درس کامپيوتر و سيستم‌هاى اطلاعاتى که در آن طراحى سيستم‌هاى کاربردي، کنترل‌هاى سيستم‌هاى کامپيوترى و برنامه‌نويسى آموزش داده مى‌شود.


۳. آموزش حسابرسي، شش واحد و شامل استفاده از کامپيوتر در حسابرسى و حسابرسى سيستم‌هاى کامپيوترى.


آموزش اصول کار سيستم‌هاى کامپيوترى و زبان‌هاى برنامه‌نويسى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى در ايران بيش از پانزده سال سابقه دارد. بنابراين شايد بتوان فرض کرد که حسابداران و حسابرسان ايرانى در موارد مزبور آشنائى لازم را دارند. اگر هم فرض مزبور در مورد عده‌اى از آنان درست نباشد دوره‌ها و کتاب‌هاى آموزش کامپيوتر به ميزان کافى وجود دارد اما در زمينه‌هاى آموزش حسابدارى و حسابرسى کامپيوترى احساس کمبود مى‌شود.