اين گزارش نتيجه بررسى‌هاى امکان‌سنجي، جمع‌آورى اطلاعات و طراحى کلى سيستم کاربردى است ارزيابى گروه طراحى سيستم درباره امکانات اقتصادي، فني، عملياتى و زمانى اجراءِ سيستم و مطالعات آنها درباره منابع اوليه اطلاعات فعاليت‌ها، گزارش‌ها و اطلاعات خروجى موردنياز استفاده کننده و طرح کلى سيستم پيشنهادى در اين گزارش مى‌آيد.


گزارش امکان‌سنجى و مشخصات کلى سيستم پيشنهادى بايد قبل از شروع مرحله پياده‌سازى سيستم آماده شود تا حسابرسى داخلى و مديريت يا گروه ويژه‌اى که براى بررسى و هماهنگى سيستم‌هاى در دست ايجاد در مرکز خدمات ماشينى تشکيل گرديده است، بتواند همراه با استفاده کننده آن‌را بررسى و تأييد کند. در بررسى و تأييد اين گزارش، هر يک از واحدهاى بررسى کننده مى‌تواند آزادانه نظرات اصلاحى ارائه نمايد زيرا در اين مرحله هنوز نوشتن برنامه‌هاى سيستم شروع نشده است و اصلاحات لازم مى‌تواند به سهولت در سيستم منظور شود. نظرات و پيشنهاداتى که پس از نوشتن برنامه‌هاى سيستم ارائه مى‌شود، هر چند هم که ساده باشد، با توجه به اينکه بايد در برنامه يا برنامه‌هائى که نوشته شده است تغييراتى به وجود آيد مستلزم بررسى مجدد و کامل برنامه يا برنامه‌هاى سيستم خواهد بود. بنابراين، بهتر است که در اين مرحله، حسابرسى داخلى نظرات خود را درباره کنترل‌هاى داخلى و زنجيره عطف‌هاى لازم تا سرحدّ امکان به‌طور کامل و دقيق ارائه کند.


گزارش امکان‌سنجى و مشخصات کلى سيستم پيشهادى بايد به اندازه کافى مشروح تهيه شود که مطالعه کنندگان آن به‌ويژه حسابرسان بتوانند دلايل ايجاد، مشخصات و گردش اطلاعات در سيستم را به روشنى و بدون نياز به اطلاعات اضافى ديگر درک نمايند. براى تأمين اين هدف، گزارش مزبور بايد شامل مطالب زير باشد:


- مجوز شروع عمليات ـ شامل پيشنهاد يا درخواست استفاده کننده و تأييد يا دستور مديريت.


- مشخصات گروه مسئول پروژه ـ شامل مشخصات نمايندگان استفاده کننده و مرکز خدمات کامپيوترى و ساير اعضاءِ گروه.


- شرح وضع موجود ـ شامل اطلاعات موجود و طرز گردش کار و پردازش‌ها.


- منابع اطلاعاتى و پردازشي، نيازهاى استفاده کننده و محدوديت‌ها.


- روش‌هاى مختلف ممکن براى تأمين نيازهاى استفاده کننده، مزايا و معايب هر کدام و روش پيشنهادي.


- مشخصات کلى سيستم پيشنهادى ـ شامل نمودار گردش کار، اطلاعات ورودي، فايل‌ها، پردازش‌ها و اطلاعات و گزارش‌هاى خروجي.


- برآورد منابع و زمان لازم براى طراحى جزئيات و پياده‌سازى سيستم و تاريخ شروع اجراءِ واقعي.


- ارزيابى سيستم پيشنهادى در مقايسه با روش موجود و ساير روش‌هاى ممکن.


گزارش امکان‌سنجى و مشخصات کلى سيستم پيشنهادى توسط مديريت، از جنبه تأمين هدف‌ها و هماهنگى يا اصول و روش‌هاى کلى واحد تجاري، و توسط حسابرسي، از جنبه تطبيق با اصول حسابدارى و تأمين کنترل‌ها و عطف‌هاى لازم براى سابقه‌يابى حسابرسي، بررسى مى‌شود. پس از پايان بررسى‌هاى مزبور و تائيد و تصويب سيستم پيشنهادى توسط مديريت مراحل بعدى ايجاد سيستم پيشنهادى شروع مى‌شود. در مواردى‌که نياز به پياده کردن سيستم کامپيوترى محرز است، گروه طراحى مى‌تواند هم‌زمان با بررسى‌هاى مزبور، طراحى جزئيات سيستم را شروع و در ضمن طراحي، نظرات اصلاحى مديريت و حسابرسى را در طرح منظور کند. پس از شروع اجراءِ واقعى مى‌توان از گزارش مزبور براى ارزيابى سيستم و مقايسه مزاياى پيش‌بينى شده با واقعى استفاده کرد.