با وجود قابل اعتماد بودن اغلب دستگاه‌هاى کامپيوتري، امکان بروز اشکالات و اشتباهات ناشى از سخت‌افزار کامپيوتر وجود دارد. به‌طور معمول، براى کشف و در برخى موارد اصلاح اشتباهات احتمالى کنترل‌هاى مناسبى در سخت‌افزار پيش‌بينى مى‌شود. حسابرس در شرايط عادى مى‌تواند براى کشف اشتباهات احتمالى دستگاه‌ها بر کنترل‌هاى مزبور اتکاء نمايد. داشتن اطلاعاتى در زمينه انواع کنترل‌هاى سخت‌افزارى و نحوه بررسى طرز کار کنترل‌هاى ضرورى دستگاه‌ها براى حسابرس مفيد است و به شناخت و ارزيابى ضوابط و کنترل‌هاى سيستم‌هى کاربردى براى کشف و اصلاح اشتباهات احتمالى نيز کمک مى‌کند. بررسى تمام کنترل‌هاى سخت‌افزارى در دستگاه‌هاى کامپيوترى در محدوده متداول رسيدگى‌هاى حسابرسى نيست مگر در مواردى‌که ميزان اشتباهات ناشى از اتن از حد متعارف بيشتر باشد. در هر حالت حسابرس بايد از اکانات مختلف بروز اشکال در واسطه‌هاى مغناطيسى نگهدارى اطلاعات ماند نوار و ديسک مغناطيسى آگاه باشد و آنها را در بررسى کنترل‌ها و طراحى آزمون‌ها در نظر بگيرد.


مراکز خدمات کامپيوترى با مديريت صحيح و استفاه از کنترل‌هاى مناسب مى‌توانند اشکالات ناشى از سخت‌افزار را تا حد معقولى پائين نگهدارند. برخى از روش‌هاى کنترل عبارت است از:


- ثبت هر يک از موارد اشکال در دفتر يا رکورد (Record) کامپيوترى گزارش وقايع (Log)


- سرويس و تعميرات پيشگيرانه و اساسى.


- کنترل‌هاى سخت‌افزارى دستگاه‌هاى کامپيوترى.


از دفاتر دستى يا رکوردهاى کامپيوترى گزارش وقايع مى‌توان گزارش‌هاى خرابى‌ها و اشکالات هر يک از دستگاه‌ها در يک دوره زمانى را استخراج کرد. رسيدگى منظم به گزارش‌هاى مزبور وسيله مناسبى براى شناسائى دستگاه‌هائى است که به تعمير اساسى يا تعويض نياز دارد.


سرويس پيشگيرانه منظم، از طريق شناساندن و تعويض يا تعمير اساسى قطعات و مدارهاى در حال خراب شدن، از خرابى و توقف دستگاه در حين کار جلوگيرى مى‌کند. سرويس و تعمير دستگاه‌ها، با استفاده از مدارها و نرم‌افزارهاى عيب‌ياب خودکار دستگاه‌ها، بسيار ساده است.


در حال حاضر روند کلى در ساخت دستگاه‌هاى کامپيوترى به طرف استفاه هر چه بيشتر از مدارها و مکانيزم‌هاى عيب‌ياب خودکار و اصلاح کننده سخت‌افزارى است. برخى از مدارها و مکانيزم‌هاى مزبور با فشار يک دگمه توسط اپراتور يا با دستورات کامپيوترى نرم‌افزارى راه‌اندازى مى‌شود.


حسابرس با مطالعه مشخصات و گزارش‌هاى اشکالات و خرابى‌هاى دستگاه‌ها و ترتيبات سرويس و تعمير مى‌تواند اطلاعات ضرورى در مورد ‌کنترل‌هاى کشف اشتباه دستگاه‌ها کافى است و رسيدگى ويژه‌اى را ايجاب نمى‌کند. در بررسى روش‌هاى پردازش، حسابرس بايد توجه خود را بيشتر به ضوابط اصلاح اشتباهات معطوف کند. به‌طور کلى حسابرس به ويژگى‌هاى سخت‌افزار نمى‌پردازد مگر اينکه دلايلى مبنى بر تأثير اشتباهات سخت‌افزارى در پردازش اطلاعات صورت‌هاى مالى وجود داشته باشد.