در ارتباط با واحد پردازش مرکزى که شامل قسمت‌هاى حافظه اصلي، محاسبات و منطق، و کنترل است دو جنبه اساسى وجود دارد. يکي، حصول اطمينان کامل از انتقال اطلاعات به‌طور کامل ـ بدون حذف يا تغيير ـ و ديگري، جلوگيرى از پردازش اشتباه اطلاعات است.