زنجيره عطف، مجموع عطف‌هاى متقابل (يا مستندات و آگاهى‌ها درباره اطلاعات و روش پردازش) است که بررسى کننده را قادر مى‌سازد تا مسير گردش و پردازش اطلاعات را از منابع اوليه تا صورت‌هاى مالي، و برعکس، از صورت‌هاى مالى تا اسناد و منابع اوليه، رديابى کند. مجموعه مزبور که زنجيره عطف حسابرسى يا زنجيره عطف مديريت ناميده مى‌شود، بخشى اساسى از هر کاربرد کامپيوترى است که بايد در طرح سيستم مورد توجه قرار گيرد.