اطلاعاتى که براى پردازش توسط سيستم کاربردى به کامپيوتر وارد مى‌شود، مى‌تواند به علل مختلفى اشتباه باشد. فهرست برخى از منابع عمده ايجاد اشتباه در اطلاعات ورودى و کنترل‌هاى هر يک در جدول زير ذکر شده است.

جدول منابع و روش‌هاى کنترل اشتباه در مرحله ورود اطلاعات به کامپيوتر

رديف منبع اشتباه روش کنترل
۱ عدم ثبت اطلاعات - استقرار ضوابط براى اطمينان از ثبت اطلاعات تمام فعاليت‌ها
- شماره گذارى براى تمام اسناد و کنترل شماره سريال اطلاعات ورودى
- تطبيق جمع کنترل با ساير منابع اطلاعاتى
- پيش‌بينى موعد وصول و کنترل دريافت به موقع اطلاعات
۲ ثبت غلط يا ناقص - بازبينى اطلاعات ثبت شده
- کنترل اعتبار اطلاعات (ويرايش)
- تطبيق جمع‌هاى کنترل
۳ ثبت تکرارى يا اضافى - اعمال ضوابط الزامى براى ثبت به موقع اطلاعات
- عدم پذيرش اطلاعات تکرارى
- بازبينى اطلاعات
- کنترل اعتبار اطلاعات (ويرايش)
- جمع کنترل
۴ مفقود شدن اطلاعات ثبت شده - دفاتر ثبت انتقال اسناد و مدارک
- شماره‌گذارى اسناد
- جمع کنترل
۵ اشتباه در مرحله تبديل (اشتباهات منگنه‌زنى) - مميزى يا بازبينى
- کنترل اعتبار
- جمع کنترل
۶ اشتباه در مرحله وارد کردن اطلاعات از پايانه‌ها - کنترل اعتبار
- بازتاب اطلاعات و اطلاعات تکميلى
- جمع کنترل