اطلاعاتى که براى پردازش وارد کامپيوتر مى‌شود بايد صحيح و مجاز باشد. اطلاعات اشتباه با اعمال کنترل‌هاى مختلفى از قبيل اجراءِ آزمون‌هاى منطقى و تطبيق با اطلاعات فايل اصلى و جداول، مطابقت جمع‌هاى کنترل و ساير روش‌هاى کنترلى و ويرايشى مشخص مى‌گردد (بايد توجه داشت که با اين آزمون‌ها، انطباق اطلاعات ورودى با ضوابط از پيش تعيين شده کنترل مى‌شود و تضمينى وجود ندارد که اطلاعات پذيرفته شده کاملاً صحيح است). هدف از کنترل تصحيح اطلاعات، برقرارى ضوابطى است که با اجراءِ آن اطمينان حاصل شود که:


- تمام اطلاعات اشتباه اصلاح مى‌شود.


- هر اطلاع اشتباه فقط يک مرتبه تصحيح مى‌شود.


- اصلاحات انجام شده صحيح است.


تصحيح اطلاعات ورودى از طريق پايانه‌هاى پيوسته مى‌تواند بسيار ساده و قابل اطمينان باشد. اگر ويرايش اطلاعات ورودى کامل باشد و سيستم کاربردي، اطلاعات اشتباه را نپذيرد. متصدى ناچار خواهد شد که اصلاحات لازم را در مرحله وارد کردن اطلاعات انجام دهد و کنترل بعدى ضرورت نخواهد داشت. در پردازش دسته‌اى اطلاعات، براى کنترل تصحيح اطلاعات بايد ضوابط مناسبى وجود داشته باشد، زيرا اشتباهات موجود در اطلاعات ورودى مدتى بعد از ثبت اطلاعات در فرم‌هاى ورودي، يعنى پس از ارسال، تبديل و ويرايش و در زمانى که اطلاعات در اختيار مرکز خدمات کامپيوترى است معلوم مى‌شود. نکاتى که در مورد تصحيح اطلاعات اشتباه ورودى بايد مورد توجه قرار گيرد به تفکيک براى زمان تصحيح، روش تصحيح و ضوابط تصحيح است.