آماده‌سازى اطلاعات براى ورود به کامپيوتر شامل مراحل ثبت، بازبيني، دسته‌بندي، محاسبه جمع‌هاى کنترل، تبديل اطلاعات به فرم قابل درک براى دستگاه‌هاى ورودى و مميزى يا بازبينى تبديل است. اين عمليات به‌ويژه در اجراءِ يک سيستم پردازش دسته‌اى اطلاعات انجام مى‌شود. در ساير انواع روش‌هاى پردازش ممکن است برخى از مراحل آن، به‌شرحى که خواهد آمد، لازم نباشد. در روش پردازش دسته‌اى اطلاعات، معمولاً پس از ثبت اطلاعات، فرم‌ها دسته‌بندى شده و جمع‌هاى کنترل لازم محاسبه مى‌گردد. انتقال اطلاعات بين دواير و واحدهاى مختلف بر اساس ضوابط مقرر، انجام و ثبت مى‌شود. اطلاعات ثبت شده در فرم‌ها و برگ‌هاى کنترل دسته، منگنه و مميزى و آماده ورود به کامپيوتر مى‌شود. در پايان مرحله آماده‌سازى و قبل از پردازش اصلي، اطلاعات وارد کامپيوتر شده و ويرايش مى‌گردد.