کنترل‌هاى کاربردى کنترل‌هائى است که در هر سيستم کاربردى برقرار مى‌شود تا از وقوع اشتباهات و سوءِجريانات در اجراءِ سيستم و پردازش اطلاعات جلوگيرى و به کشف اشتباهات و سوءِجريانات احتمالى کمک کند.مجاز بودن (Authorization) فعاليت‌ها و اطلاعات ورودى به مرکز خدمات کامپيوترى براى پردازش، از اصول کلى و مهم است که مسائل آن تحت عنوان تصويب اطلاعات ورودى مورد بررسى قرار گرفته و سپس کنترل‌هاى هر يک از مراحل پردازش ذکر مى‌شود. همانگونه که در تقسيم‌بندى مراحل پردازش مشهود مى‌باشد، مراحل مختلف پردازش به‌طور کامل از يکديگر قابل تفکيک نيست. به‌طور نمونه، ويرايش اطلاعات از مرحله ثبت اطلاعات ورودى شروع و تا پايان مرحله پردازش ادامه مى‌يابد و پاره‌اى از مراحل در برخى از انواع پردازش در يکديگر ادغام مى‌شوند. به‌طور کلى سه مرحله ورود اطلاعات، پردازش و خروج اطلاعات پردازش شده از يکديگر متمايز هستند. براى درک بهتر کنترل‌هاى کاربردي، منابع احتمالى اشتباه در مرحله ورود و پردازش اطلاعات قبل از تشريح کنترل‌هاى مربوطه ذکر مى‌شود. کنترل‌هاى مرحله ورود اطلاعات و اطلاعات ورودى در سه بخش با عناوين زير آورده مى‌شود:


۱. کنترل‌هاى آماده‌سازى اطلاعات.


۲. کنترل‌هاى ورود اطلاعات به سيستم کامپيوترى.


۳. ويرايش اطلاعات ورودي.


پس از آن، ضوابط تصحيح اشتباهات احتمالى اطلاعات شامل زمان و روش انجام تصحيحات لازم ذکر مى‌شود. کنترل‌هاى مرحله پردازش کنترل‌هائى است که در حين پردازش کامپيوترى و توسط کامپيوتر انجام مى‌شود. کنترل‌هاى عملياتى کنترل‌هائى است که براى اجراءِ سيستم کاربردى بايد درنظر گرفته شود. کنترل کيفيت اطلاعات فايل‌هاى کامپيوتري، مجموعه عملياتى است که براى اطمينان از صحت اطلاعات موجود در فايل‌ها انجام مى‌گيرد.