کنتراست اختلاف مشخصهٔ بين دو رنگ ياد يا دو گروه رنگ است. مقايسهٔ تأثير متقابل آنها با يکديگر توسط چشم صورت مى‌گيرد. اين کنتراست مى‌تواند در شديدترين شکل خود قرار گيرد، مى‌تواند کنتراست تيره - روشنى باشد، کنتراست هم زمان باشد و يا کنتراست سرد و گرم.