کلارنيت و فلوت از سازهاى غربى هستند که نوازندگان ايرانى توانسته‌اند آنها را به حالات و کيفيات موسيقى ايرانى تطبيق دهند و آنها را ايرانى کنند.


از نوازندگان کلارنيت مى‌توان قلى‌خان ياور، حسينعلى وزيرى تبار، سليم فرزان، ولى‌الله البرز، رضا گلشن‌راد، عباس تهراني، رضا ياوري.


از نوازندگان فلوت نيز اکبرخان فلوتى (رشتي)، عماد رام، سيروس فرصت و حدادى را مى‌توان برشمرد.


فلوت
فلوت
کلارنيت
کلارنيت