تطهیر بچه (Purging Baby)،
نخستین فیلم ناطق رنوار
تطهیر بچه (Purging Baby)، نخستین فیلم ناطق رنوار